طالبلو: حضورم مقابل صبا و تراكتورسازي 50-50 است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد طالبلــو دروازهبان فولاد خوزســتان كه در بازي با گسترش فــولاد تبريز مصدوم شــد و مدتي از بازيهــاي تيمــش دور خواهــد ماند، درباره شــرايط اين روزهايش ميگويد: «متاســفانه خبري منتشر شد كه از آن برداشت اشتباه صورت گرفت. پزشــكان اعــلام كردند دو، ســه هفته از ميادين دور هســتم و اين اتفاق شــايد باعث ميشــد كل ديدارهاي تيم تا پايان ســال 95 را از دست بدهم كه برخي فكر كردند شايد كل فصل را از دست دادم. خدا را شــكر روند بهبودي من به خوبي طي ميشــود و در اهواز مشــغول فيزيوتراپي هستم. اميدوارم شرايط بازي مقابل صبا و تراكتورســازي را پيــدا كنم اما در اين مورد همه چيز 50-50 است ».

طالبلو در مورد مشكلات مالي تيمــش ادامه ميدهد: «مشــكلات اقتصادي در همه جــا وجود دارد و در فوتبال هم اين شــرايط هســت. مدتي اســت دولت اجــازه كمك به باشگاههاي فوتبال را ندارد و باشگاهها بايد در مسير خودكفايي گام بردارند. در فوتبال فقط مسائل فني در كسب موفقيت نقش ندارد و ســاير عوامل هم در اين امر دخيل است. بسياري از سرمربيان و بازيكنان و... طلبهاي زيادي دارند و در خيلي از باشگاهها تكليف مالكيت مشــخص نيســت. اســتقلال خوزستان هم كه در بازي اول خود در آســيا به پيروزي رسيد با مشكلات فراوان وارد اين رقابتها شد و به نوعي با سيلي صورت خود را ســرخ نگه داشــته. در آسيا شايد قيمــت بازيكن يك تيم حوزه خليج فارس بــه انــدازه كل بودجه چند باشــگاه ايران باشد اما در ايران فعلا شرايط به اين صورت است».

دروازهبــان باتجربــه فــولاد خوزســتان در رابطه بــا گرد و غبار اهــواز و اينكــه آيا اين مســاله در تمرينات تيمهــا خلل ايجاد نكرده، ميگويــد: «اين وضعيت براي مردم سخت اســت و به طبع آن شرايط بــراي ما هم ســخت اســت. چند روزي اســت كــه شــرايط بهتر از قبل شــده اما متاسفانه اين مشكلي است كه در خوزســتان وجود دارد. مســوولان اداره بــرق، گاز و آب به صورت شــبانهروزي تلاش ميكنند تا مشــكلات را به طــور كامل حل كننــد، از تمام كشــور تيمهايي به خوزســتان آمدند تا اين مشــكلات حل شود و اميدواريم شرايط بهتري فراهم شود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.