مهديپور: من دوپينگي نيستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد مهديپــور مدافــع مغضوب ماشينسازي بعد از دو هفته دوري از تيمش بار ديگر به تمرينات اين تيم بازگشــت و به تمــام شــايعات دوپينگي بودنــش خاتمه داد. مهديپــور در مورد علــت نبودش در تمرينات ميگويد: «در بازي با سپاهان يك سوءتفاهم پيش آمد كه به من گفته شد سر تمرينات حاضر نشــوم. بعد از اين مدت به زمين تمرين رفتم تا بــا كادرفني صحبتي انجام دهم و ســوءتفاهمات را برطرف كنم. در جلســهاي كه با آقاي كاظمي داشــتم ايشــان بنده را بخشــيد و اجازه تمرين به من داد.» مهديپور درباره شايعه دوپينگي بودنش ادامــه ميدهد: «نميدانم شــايعه دوپينگ را چه كســي منتشر كرده بود، به دليل دوريام از تيم پيگير اين قضيه نبودم اما چيزي كه ميدانم اين است كه آزمايش دوپينگي نداشتم كه دوپينگي باشم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.