لك:هفته گذشته پيشنهاد تيم اروپايي را رد كردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حامــد لك مدتهاســت ميگويد از اروپا پيشــنهاد دارد اما معلوم نيست چرا اين پيشنهاد را قبول نميكند.

لــك درباره ايــن مســاله ميگويد: «هفته گذشــته با من تماس گرفته شد و عنوان شــد يك تيم از اســكانديناوي مــن را ميخواهد كه با شــرايطي كه در ســايپا دارم آن را قبول نكــردم و حتي جدي هــم نگرفتــم. من از حضــور در ســايپا راضي هســتم و با آرامش كارم را ميكنم پس نيازي نيست كه تيم خود را تغيير دهم.

در ضمــن مطلع شــدم كــه چون بــراي دو تيم در اين فصــل بازي كردم نميتوانم به تيم ســومي بــروم. اگر هم قانونــي بــود و شــرايطي بــود بازهم از ســايپا جدا نميشدم چون اينجا شرايطم خوب است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.