مصدوم بدون تیم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكســي كه عليرضا حقيقي منتشر كرده، برميگردد بــه روزهاي حضــورش در آلمــان. او خيلي وقت اســت به اروپا ســفر كــرده اما فعلا بازي نميكنــد و نقش يك تماشــاگر فوتبال را به خود گرفته اســت. حقيقي كه در جام جهانــي 2014 دروازهبان اصلي تيمملــي ايران بود، از وقتــي ماريتيمو را ترک كرده در هيــچ تيم ديگري به ميــدان نرفته اما چند ماه اســت اروپا را از اين كشــور به آن كشــور پشت ســر ميگذارد براي پيدا كردن تيم. اين عكس را هــم وقتي گرفته كه در آزمايــش فني يك تيم يوناني مصدوم شــده و بــراي مداوا به مونيــخ رفته بود. لیگ قهرمانان در تاکسیهای ناپل تا بازي برگشت رئال و ناپولي يك هفته ديگر باقي مانده اما تاكسیهای شهر ناپل ايتاليا از حالا به استقبال اين بازی رفتهاند. مادريديها بازي رفت را در خانه 3 بر يك بردند و ايتالياييها اميدوارند به پيروزي 2 بر سفر تيمشان. ناپل يكی از فوتبالخيزترين شهرهای ايتالياست و به همين خاطر تاكسیهای اين شهر خيلی زود به استقبال اين بازی رفتند. در تمام خيابانها و ديوارهای شهر پوستر اين بازی ديده میشود و تاكسیهای ناپل هم پوسترهای بازي را روی شيشههايشان نصب كردهاند تا نشان بدهند شهر يكپارچه برای حمايت از ناپولی متحد شده است. جالب اينكه روي تمام اين پوسترها جمله «من مطمئن هستم » نوشته شده كه انگيزه مردان ناپل برای بازی برگشت و جبران نتيجه ديدار بازي رفت را نشان ميدهد. بايد ببينيم آيا ناپولی میتواند يكی از شگفتیهای اين مرحله از ليگ قهرمانان اروپا را خلق و تيم قدرتمند رئال مادريد را حذف كند يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.