رامین در مسیر صادقیان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در روزهايي كه پيام صادقيان در پرســپوليس به يك ســتاره تبديل شــد، كمتر كســي فكر ميكرد اين بازيكن خيلي زود از دور خارج شــود اما اين اتفاق خيلي زود رخ داد. سرنوشــت تلخ صادقيان كه ســتاره بود اما ستاره نماند، حالا در انتظار رامين رضاييان است. بازيكني كه با زحمت به پيراهن تيمملي و پرســپوليس رســيد اما رفتارهاي آماتورگونهاش نشــان ميدهد كه روزهاي درخشــان او در فوتبال هم مثل خيلــي ديگر از بازيكنان، قرار نيست دوام بياورد. يك انتخاب غلط و رها كردن پرسپوليس به بهانه حضور در فوتبال اروپا، ناكامي در تركيه و بازگشــتي نه چندان ســرافرازانه باعث شــد رامين بخش زيادي از محبوبيتش را از دســت بدهــد. او را برانكو با بيميلي و از ســر اجبــار پذيرفته بود و براي هميــن هفتهها روي نيمكت نشــاندش. رضاييان البته كمكم به تركيب اصلي پرســپوليس برگشت و با عملكرد خيرهكنندهاش جايگاه قبلي خود در دل هواداران پرسپوليس را هم دوباره پس گرفت. در واقع بازي دادن به رامين هم يك نوع اجبار بود براي مرد كروات كه دل خوشــي از اين بازيكن نداشــت. بازيكني كه تا توانست، پرســپوليس را به حاشيه برد و با رفتارهاي غيرحرفهاياش بارها دردسرساز شــد. نمونهاش همين دعوايي كه در امارات راه انداخت و به همين دليل با حكم برانكو به تهران بازگردانده شد. رضاييان خوب ميداند در پرسپوليس چقدر محبوب اســت اما نه به اندازه برانكو كه ديگر هيچ هواداري به خاطر بازگرداندن رامين زير فشار نميگذاردش و دور از ذهن نيست اگر پروفسور همان تصميمــي را بگيرد كه پيشتر براي گابريــل و صادقيان گرفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.