صغرسن نبود؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قدردان چيزي هستند كه ارائه داده و خواهيد داد. چيــزي كه ماندنيتــر از ترامپ و قوانين تازهاش كه دنيا را به عقب برد. علي كريمي: تبريــك به اصغر فرهادي عزيز و ايران. به اين ميگن جايزه. حســين ماهيني: ســپاس و تبريك به اصغر فرهادي. حنيف عمرانزاده: بــاز افتخاري ديگر. تبريك به ايران. محمــد نصرتي: ممنون كه براي ايران و ايراني عزت و احترام ميآوريد. جواد نكونام: مبارکتان باد. افتخار ايران زمين. حميد عليدوستي: افتخاري كه فرهادي آورده، براي همه مردم ايران اســت. احســاس غرور ميكنم و ايــن موفقيت را به اصغر آقا، دخترم كه هر چه بيشــتر فيلم بازي ميكند، پختهتر ميشــود و همه عوامل فيلم تبريك ميگويم. مثل همه مردم ايران من هم خوشــحالم. من چند روز پيش دوباره فروشــنده را ديدم.واقعا حق اين فيلم بود كه اسكار بگيرد. يادتان هســت بازيكن نونهالي را كه چند هفته پيش گفتند صغرســن گرفته؟ حــال آنكه پدر علیاصغر شيخالاســلامی و مديران آكادمي كيا اين ادعا را رد كرده و گفتهاند اين بازيكن با حكم قاضی و طی پروســهای 5 ســاله موفق به تغيير تاريخ تولد خود به دلايل پزشكی شده است. دفاعيه آكادمي كيا اين اســت: «بازيكنی به نام علیاصغر شيخالاسلامی داريم كه يكی از مربيان قبلی او دو كارت بازی صادر شده اين بازيكن از ســوی هيات فوتبال تهران )مربوط به قبل و بعد از تغيير شناسنامه( را نشان داد. با بزرگنمايی در اين كار، بازيكنی را كه با سن قانونی و درست در رده نونهالان مشغول بازی بوده صغرسن معرفی كردند كه همين موضوع باعث وارد آمدن لطمات بزرگی به اعتبار آكادمی و بروز شايعات نادرست در مورد تيم و بازيكن مورد نظر شد. اين بازيكن امسال در تيم ما با شناسنامه متولد ‪1382/9/ 28‬ كه تاريخ واقعی تولد اوست، بازی كرده. در حالی كه ســنی كه بازيكنان میتوانند در رده نونهالان بازی كنند، كمتر از ‪10//1381 11‬است و حتی حدود يازده ماه كوچكتر از حداكثر سن مجاز به حضور در اين رده». پدر اين بازيكن هم داســتان تغييــر تاريخ تولد علیاصغر شيخالاسلامی را اينطور توضيح ميدهد: «اولا اين قضيه در ابتدا نــه به آكادمی كيا و نه به هيچ تيم ديگری مرتبط نيســت. زيرا سالها پيش زمانی كه پســر ما 7، 8 ســاله بود و اصلا فوتبال بازی نمیكرد بــه دلايلی كه مدارک آن موجود است، به صورت كاملا قانونی تغيير تاريخ تولد شناسنامه او به دو سال كمتر را درخواست كرديم. 5 ســال بعد از ارائه آن درخواست و طی مراحل قانونی، اواســط اين فصل مسابقات حكم صادر شــد و چون شناسنامه قبلی در واقع باطل شده بود، بايد تمامی مدارک براساس شناسنامه جديد صادر میشد و هيات فوتبال هم بر همين اساس اين كار را انجام داد. همانطور كه آموزش و پــرورش هم همين كار را انجــام داد. در واقع با اينكه شناســنامه جديد تاريخ تولد او را كمتر نشان میدهد، پسرم با همان شناسنامه قبلياش كه ســن او را بيشتر نشان می دهد در مسابقات شــركت كرده بود. پس كاملا مشخص است كه موضوع صغرســن به هيچ وجه شامل حال فرزند من نشــده و ناآگاهانه به ما تهمت زدهاند كه از آنها شكايت خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.