بازيکنان سايپا، سرپرستِ ايتام بيسرپرست

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در اقدامي ارزشــمند و خداپســندانه، بازيكنان تيم سايپا سرپرســتی تعدادی از ايتام بیسرپرست را بر عهده گرفتند. فركي و شاگردانش روز دوشــنبه وقتي براي تمرين در زمين چمن حاضر شــدند، ميهمانان ناخواندهاي داشــتند. ميهمانهاي غيرفوتبالي كه از يك موسسه خيريه آمده بودند تا سرپرســتي تعدادي از بچههاي يتيم را به بازيكنان ســايپا پيشــنهاد كنند. پيشــنهادي كه مورد اســتقبال قرار گرفت و بازيكنان ســايپا با شــركت در اين كار خداپســندانه هزينههای تحصيــل تعدادی از كودكان بیسرپرســت را بر عهده گرفتند. نه فقط بازيكنان، بلكه رضا درويش مديرعامل ســايپا و حســين فركی ســرمربي اين تيم هم در اين كار خداپســندانه شــركت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.