ناپديد شدن خودروهاي فدراسیون

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به دنبــال محروميت تراكتورســازي از فعاليت در پنجره نقل و انتقالاتي زمســتاني و تابستاني آينده، تيمهاي پايه اين باشــگاه هم نميتوانند قرارداد بازيكنانشــان را ثبت كنند. حال آنكه كمي تدبير و خوشحســابي كافي بود تا تراكتورســازي به سلامت از اين خطر بگذرد. صد البته در سايه اين بيمسووليتيها، نسل فعلي تيمهاي پايه باشگاه تبريزي در همه ردههاي سني، آسيب جدي خواهند ديد و اين موضوع نتايج آنها را هم در امان نخواهد گذاشت. ثبت قرارداد بازيكنان تيمهــاي نوجوانان، جوانان و اميد تراكتورسازي پيش از محروميت باشگاه و در ابتداي فصل انجام شــده و فقط بازيكناني كه در نيمفصل به تيم اضافه شدهاند حق شركت در مسابقات را ندارند. حال آنكه ثبت قرارداد بازيكنان تيم نونهالان اين باشگاه كه پيشتر انجام نشده بود، حالا با مشكل مواجه شده و اين در حالي است كه فصل جديد همين روزها آغاز خواهد شد. بر اين اســاس تيــم نونهالان تراكتورســازي بــه دليل سهلانگاري باشــگاه، پس از مدتها تمرين براي حضور در مسابقات مناطق كشــور، نميتواند با تمام نفراتش در اين مسابقات شــركت كند. اين يعني يك رده سني براي اغلب بازيكنان تيم نونهالان تراكتورسازي باطل شد و آنها بدون بازي در رده نونهالان، بايد دنبال تيمي ديگر در رده نوجوانان آن هم غير از باشــگاه تراكتورسازي باشند چرا كه با محروميت باشــگاه تراكتورسازي از فعاليت در نقل و انتقالات تابســتان پيشرو، اين بازيكنان حق ثبت قرارداد در رده نوجوانان را هم نخواهند داشت. در توضيح شــرايط در تيم نونهالان تراكتورسازي، عظيم عبدا...پور ســرمربي اين تيم گفته: «تنها راه اين است كه با بازيكناني كه از ســال گذشــته با تيم قرارداد داشتند، در مســابقات شركت كنيم. البته همچنان به ثبت قرارداد بازيكنان اميدواريم. باشــگاه هم به همين منظور به فيفا نامه نوشته كه اگر با درخواستمان موافقت شود، بازيكن جديد ميگيريم ». اميدهاي تراكتورســازي هم اگر چه نه به اندازه نونهالان امــا از ممنوعيت ورود باشــگاه به نقــل و انتقالات ضربه خوردهانــد كه در ايــن رابطه، فرهاد حاجــب مربي تيم اميد اين باشــگاه ميگويد: «ما هفتــه پيش براي بازي با صنعتنفت بــا 14 بازيكن به آبادان رفتــه بوديم. جالب اينكــه دروازهبان اصليمــان را به تيم بزرگســالان داده بوديم و خودمان دروازهبان ذخيره تيم جوانان را به آبادان برديم چون تيم جوانان ما هم در ليگ برتر بازي داشــت، نميتوانســتيم دروازهبان اصلي آنهــا را ببريم. علت اصلي اينكه بازيكن كم داشتيم، همان محروميت از نقل انتقالات بود كه نتوانستيم از هفت بازيكن جديدمان استفاده كنيم. سه، چهار بازيكن را هم به تيم بزرگسالان داده بوديم». اين كمترين پيامد ســهلانگاري باشگاه تراكتورسازي بود كــه اينطور لرزه به تن تيمهاي پايه اين باشــگاه انداخته و ديگر بدهــكاران فوتبال ايــران هم اگر ديــر بجنبند، سرنوشتي جز اين نخواهند داشت. رسانههای عربستان سعودی از ناپديد شدن سه خودروی فدراســيون فوتبال اين كشور در دوران روسای قبلی خبر دادهانــد. روزنامه الرياضيه عربســتان در توضيح اين خبر نوشــته: «انتخابات فدراسيون فوتبال عربستان چند هفته پيش برگزار شــد كه عادل عزت بــه عنوان رئيس جديد فوتبال سعودیها انتخاب و جايگزين احمد عيد شد. رئيس جديد فدراســيون فوتبال عربســتان به دنبال افشاگری و رســوا كردن روسای سابق است. او در يك نشست خبری تاكيد كرد ســه خودرويي كه در دوران رياست احمد عيد در اختيار فدراسيون فوتبال بوده، اكنون ناپديد شدهاند». اينطــور كه الرياضيه نوشــته، ســه خودروی شــخصی فدراسيون فوتبال عربســتان كه وظيفه خدمترسانی به احمــد عيد رئيس ، محمد النويصــر نايب رئيس و احمد الخميس، دبير كل فدراســيون فوتبال عربستان سعودي را بر عهده داشتند، ناپديد شــدهاند. اين خودروها از نوع پاترول نيســان و متعلق به فدراســيون فوتبال عربستان هستند كه به نظر میرسد روسای سابق فدراسيون آنها را برای خود كنار گذاشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.