داور پشت میزنشین

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــا اين همه اتفــاق عجيب و غريبــي كه هــر روز در فوتبال ايران رخ ميدهد، شــايد نبايد متعجب شويم از اينكه رياست دپارتمان داوري فلان اســتان را بســپارند به يكــي از داوران فعال در ليگ. البته كه چنين اتفاقي شــگفتزدهمان نميكند اما اين چيزي نيســت كه ناديــدهاش بگيريم. فكرش را بكنيد اشكان خورشيدي كه هر هفته در ليگ برتر ميبينيمش، شده رييس دپارتمان داوري اســتان مازندران. خورشــيدي همان داوري اســت كه كميته داوران فدراسيون ميخواست قضاوت شــهرآورد بزرگ و حســاس تهران را به او بدهد اما به يكباره از اين تصميم منصرف شــد و دوباره عليرضا فغاني را برگزيد. اتفــاق جالبتر اما بعد از ايــن تغيير رخ داد. جايي كه به جاي شــهرآورد، بازي صبا و ســياهجامگان را براي قضاوت اشكان خورشــيدي انتخاب كرده بودند اما دوباره پشيمان شدند و او را به شــهرآورد بازگرداندند؛ اين بار امــا بهعنوان داور چهارم. به هــر ترفندي بود، ايــن داور جوان مهمتريــن بازي فوتبال ايــران را تجربه كرد اما اتفاق عجيبتر بــا انتخاب او بهعنوان رييس دپارتمان داوري اســتان مازنــدران رقم خورد. پيش از اينها قانون ميگفت داوران فعال در مسابقات داخلي نميتوانند پســت ســازماني بگيرند اما آييننامه جديد هيچ منعي براي قرار گرفتن داوران در اين پســتها تعيين نكرده اســت. اين شد كه اشكان خورشيدي حكم نخســتين پست سازمانياش را در بدتريــن زمان ممكن گرفت و انتخــاب او را رضا غياثي رييس پيشــين كميته داوران فدراســيون هم نقد كرده است: «جدا از اينكه داورهاي فعال نبايد پســت بگيرند، اين آقا وقتي هنوز در قضاوتهايش ايراد دارد، چطور انتخاب شــده است؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.