«اسکار»ي که چشم فوتبال را گرفت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بامداد دوشــنبه وقتي براي ايرانيها دلانگيز شــد كه گوينده مراسم اســكار 2017، جايزه بهتريــن فيلم خارجي را به اصغر فرهادي اهدا كرد. فرهادي و بازيگرانش در حمايت از مردم ايران و ديگر مســلماناني كــه رييسجمهور ايالات متحده ورودشــان به خــاک آمريكا را ممنوع كرده، به مراســم نرفتنــد اما دو ايراني ديگر يعني انوشــه انصــاري و فيروز نادري به جاي آنها جايزه اســكار را به نام ايران به امانت گرفتند. نــام اصغر فرهــادي و «فروشــنده»اش را كه گوينده مراســم بــه زبــان آورد، ايرانيها به صفحات مجــازي ريختند بــراي تبريك اين افتخار بزرگ. جالب وقتــي بود كه فوتباليها هم با مردم ايران همراه شــدند و هر كدام به نوعي به فرهادي و به ملت ايران تبريك گفتند. كريم باقــري؛ تبريك به اصغر فرهادي و مردم ايران. پژمان جمشــيدي: درود بــه جناب فرهادي و همه عوامل فيلم فروشــنده. زنده و سربلند باد ايران و ايراني. مهدي مهدويكيــا: تبريك فــراوان به آقاي فرهادي عزيز و همكارانشــون و جامعه هنري ايران. علي دايي: تبريك به ســينماي ايران و مردم عزيز. علي انصاريان: تبريك و تبريك به همه ايرانيان. ممنونم كه باعث افتخاريد. ممنونم عاليجناب اصغر فرهادی كه ايرانی هستيد و باعث افتخار ايران. تبريك فراوان به دوســت نازنينم شهاب حسينی و بانو ترانه عليدوستی. زندهباد وطنم ايران، زنده باد ايران و ايرانی با هر لهجه و بيان و قوميتي. مهرداد ميناوند: آقاي فرهادي، آقاي حسيني و خانم عليدوســتي؛ اگر امشب اسكاري هست و مراســمي، اگر بيدار ميمانيم تا دم صبح، انگار كه شما روي آن فرش قرمزها قدم زده و رفته باشــيد روي صندليهايي به اســم خودتان و جايزه را در دســت گرفته باشيد. با مجسمه يا بدون آن، در تهران يا لسآنجلس، مردم ايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.