چینيها علیه ايافسي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با انتقاد از انفعال كنفدراســيون فوتبال آســيا )ايافسي( برابر سعوديها، شانگهاي ديلي نوشــت كه اين كنفدراســيون تمام خواستههاي عربستان را اجرايــي ميكند و اين به ضرر كشــورهايي همچون ايران و ازبكســتان شده اســت. اين روزنامه درباره قدرتنمايي سعوديها در غرب آسيا نوشت: «ايافسي همه خواستههاي غيرمعقول ســعوديها را اجرايي ميكند. در حالي كه رقابتهاي ليگ در خيلي از كشــورهاي غرب آسيا از جمله ايران و ازبكســتان با شدت بيشتري در جريان است، به درخواست عربستان ليگ قهرمانان روزهاي دوشنبه و سهشنبه برگزار ميشود تا باشگاههاي عربستاني فرصت بيشــتري براي استراحت داشته باشــند. اين تنها موردي نيست كه كنفدراسيون فوتبال آسيا برابر خواست ســعوديها سر تعظيم فرود آورده اســت. وقتي تيمهاي عربســتاني قدرت تيمهاي ايرانــي در خانه خصوصا ورزشــگاه آزادي را ديدند، خواستار اين شدند كه بازيهايشان با نمايندگان ايران در زمين بيطرف برگزار شــود. پس عمــان ميزبان بازيهاي ايران و عربستان شــد. البته ســعوديها معتقدند به دلايل سياسي در ايران بازي نميكنند و همين باعث شــده كنفدراسيون فوتبال آسيا اين تصميم آنها را قبول كند. اين شــرايط باعث شده تيمهاي ايراني نتوانند در ليگ قهرمانان آســيا از حمايت هواداران پرشــور خود اســتفاده كنند. همچنين عمان در حالي به عنوان ميزبان بازيهاي نمايندگان ايران و عربســتان انتخاب شده كه اين كشــور نيز يك كشور عربي اســت و فاصله كمي با عربستان دارد و اين به سود سعوديهاست. به نظر ميرسد بين عربستان و ساير كشورهاي عرب اين منطقه، اتحاد فوتبالي در حال اجرا شدن است كه ميتواند به ضرر كشورهايي همچون ايران و ازبكستان شود كه از اين اتحاديه خارج هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.