افشاي فهرست كيروش زنگ خطر براي فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحه اول - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

هفتهها مانده به اعلام فهرســت تيم ملي برخي جريانهاي رســانهاي خبر از دعوت قطعي 8 بازيكن پرسپوليس به تيم ملي ميدهند. اين خبر بيآنكه از سوي اول شخص تيم ملي به تاييد برسد از سوي مجري يك برنامه پربيننده فوتبالي نيز بازگو ميشــود تا شايد قدري فضاي پرتنشي كه از سوي همان جريان رسانهاي در هفتههاي گذشته ساخته شده بود، تلطيف شود.

جرياني كه خود ابتدا شايعه دعوت نشدن از بازيكنان پرسپوليس را بدون هيچ ادلهاي ساخت و بعد همانها شايعه درخواست كيروش مبني بر عذرخواهي برانكو را مطرح كردند! اخباري كه همگي نشــان ميداد تيم ملي در محيط امني به سر نميبرد و افرادي پيرامون تيم ملي حضور دارند كه خوراك خبري غلط به دســت رسانهها ميدهند.

مســاله، چرايي دعوت از 8 پرسپوليسي به تيم ملي نيست. اشكال كار اينجا اســت كه اساسا چگونه برخي در جريان جزييترين اتفاقات حاكم بر تيم ملي قرار گرفتهاند و از فهرســتي كه قرار است در روزهاي پاياني ســال انتشار يابد، مطلع ميشــوند و خواسته يا ناخواســته كانون تيم ملي را متزلزل ميكنند؟ درز كردن اطلاعــات تيم ملي در اين برهه كه تيم ملي نياز به آرامش و آســايش دارد، زنگ خطري است براي فدراسيون فوتبال.

فدراســيوني كه انگار در جريان برخي اتفاقات پشت پرده نيست و بيآنكه با منابع و منتشركنندگان اين اخبار برخوردي داشته باشد، فقط به رصد اخبار اكتفا ميكند.

اينجا لازم اســت كه فدراســيون فوتبال و حتي كميته اخلاق به ماجرا ورود كرده و مانع از نشــر خبرهايي شــوند كه جز ايجاد حاشيه فايده ديگري براي تيم ملي ندارد.

فدراسيون فوتبال ميتواند موضوع را از آن نقطهاي پيگيري كند كه ابتدا شايعه دعوت نشــدن از بازيكنان پرسپوليس به تيم ملي مطرح شد. بعد سراغ سرنخهايي برود كه خبر درخواســت كيروش براي عذرخواهي برانكــو را مطرح كردند و در آخر دوباره ريشــههاي همان جرياني را بيابد كه خبر دعوت از پرسپوليسيها را از فدراسيون فوتبال به سرقت ميبرند.

كارلــوس كيروش در يك مــاه اخير هيچ مصاحبهاي دال بر دعوت نشــدن پرسپوليسيها به تيم ملي را به زبان نياورده بود در عين حال رفتار كيروش نشان ميداد كه تلاش بسياري در راه آرام شدن اوضاع دارد.

احتمالا كيروش در اين ايام كه برخي رســانهها درگير همين گمانهزنيها و خبرهاي به اصطلاح نزديك به واقعيت بودند، فهرست ذهني خود را به فدراسيون فوتبال داده تا در راســتاي اخذ ويزاي خروج از كشــور اقدامهايي شود اما ظاهرا هميــن اقدام كافي بوده تا برخي در جريان ماوقع قرار بگيرند و اطلاعات محرمانه تيم ملي را براي خوشــايند بعضيها به بيرون ارســال كننــد در حالي كه اصولا حرفهاي نيست تا اعلام رسمي، خبري از نام مدعوين به بيرون درز كند.

وقتي خبر ناراحتي كيروش از لو رفتن فهرســت دهان به دهان ميشــود در حقيقت بايد علت را در همين سستيها و بيانضباطيها جستوجو كرد. جايي كه اخبار بدون رضايتمندي ســرمربي تيم ملي در اختيار جرياني قرار گرفت كه خود آغازگر تنشهاي رسانهاي اخير و شايعهها بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.