داورزني: پرسپوليسيها در فهرست جديد تيم ملي هستند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برگزاري مجمع عمومي فدراســيون دووميداني، فرصتي است براي صحبت با محمد رضا داورزني درباره مسائل مختلف اين روزهاي ورزش.

صحبت از موضوع اصلي فوتبال شروع ميشود و اختلافهاي برانكو و كيروش كه به بازيكنان كشــيده شده و قرار اســت كيروش بازيكنان پرسپوليس را به اردو دعوت نكند. معاونت قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش در اين رابطه ميگويد: «اين موضوع صحت ندارد و بازيكنان پرسپوليس در فهرست جديد تيم ملي هستند.»

او درباره پيروزيهاي تيمهاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا نيز اشارهاي دارد: «اين بردها را تبريك ميگويم و اميدوارم در بازيهاي بعد هم ادامه داشــته باشد. فكر نميكنم سابقه داشــته باشد كه تيمهاي كشورمان مقابل عربستانيها اينگونه بردهاي مقتدرانه داشته باشند.»

داورزني درباره كمكهايي كه به باشــگاه استقلال خوزستان پيش از اعزام به مسابقات ليگ قهرمانان صورت گرفت، نيز توضيحاتي ميدهد: «وزارت ورزش اجازه كمك نقدي به هيچ باشــگاهي را ندارد اما در اين راستا مكاتباتي را انجام دادهايم. فدراســيون هم در بخشــي از اين موضوع كمك كرد و حتي به صورت اعتباري نيز كمكهايي صورت گرفت.» معاون توســعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان به خاطر اينكه در مجمع دووميداني حاضر شــده، درباره شرايط اين رشته نيز ميگويد: «اين فدراسيون يك سال است كه با برنامه جلو ميرود، ما چند هفته قبل برنامه اســتراتژيك دووميداني را تا المپيك 2020 بررسي كرديم. دووميداني جزو رشتههايي است كه ميتواند مدالهاي زيادي بگيرد اما اينگونه رشتههاي پايه انتظار دارند كه نگاه دولت و مجلس و مســوولان به شكلي باشد كه از ظرفيتهاي كشــور به نفع چنين رشتههايي اســتفاده بهتري شود. با وجود تمام مشكلات، من آينده خوبــي را براي دووميداني پيش بيني ميكنم. وزارت ورزش از برنامه تدوين شده فدراســيون حمايت و تلاش ميكند در بحث زيرساختها هم شرايط بهتري را فراهم كند.»

بانك سرمايه، يك پاي فينال ليگ برتر واليبال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.