برانكو: هنوز همه تيمها شانس صعود دارند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برانكــو ايوانكوويچ در نشســت خبــري ضمن تبريك به شــاگردانش بابت عملكردشان گفت: «بازي بسيار سختي از لحاظ تاكتيكي و روحي داشتيم. انتظار اين بازي ســخت را نداشــتيم. بعد از اينكه يك گل زديم چند موقعيت گل را از دســت داديم. زماني كه از موقعيتها استفاده نكنيم، تيم مقابل استفاده ميكند و اين قانون فوتبال اســت. بعد از اينكه نتيجه 2 بر يك شــد توانســتيم به بازي برگرديم. از هواداران مان تشكر ميكنم كه هميشه تيم ما را باور دارند و در تمام جريان بازي تيم ما را حمايت كردند.»

برانكو در خصوص افزايش شــانس صعود تيمش با اين پيروزي گفت: «اين برد براي ما خيلي مهم بود زيرا ما ميهمان بوديم و برنده شــديم. يك قدم رو به جلو برداشــتيم و اين پايان كار نيســت. بازيهاي سختي پيش روي ما هست و هنوز همه تيمها شانس براي صعود دارند.»

سرمربي پرســپوليس كه در مقابل تيم متمول و پرستاره الوحده با تكيه بر بازيكنان ايرانياش به برتري رسيد، در اين خصوص گفت: «ما از بازيكنان ايراني اســتفاده ميكنيم و نيازهــاي ما با اين بازيكنان برآورده ميشــود. ما فقط يك دروازهبان خارجي داريم و نيازي به بازيكنان خارجي نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.