بانكوك ميزبان مراسم بهترينهاي آسيا شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در جلســه كميته اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا، بانكوك به عنوان ميزبان مراســم اهدا جوايز سالانه ايافسي در ســال 201۷ انتخاب شد. در جلسه كميته اجرايي كنفدراســيون فوتبال كه روز گذشته در شهر كوالالامپور مالزي برگزار شد، بانكوك براي اولين بار به عنوان ميزبان مراســم بهترينهاي آســيا در سال 201۷ معرفي شــد. شيخ سلمان، رييس كنفدراســيون فوتبال آسيا در اين باره ميگويد: «فدراســيون فوتبال تايلند اطمينان كامل خود را براي برگزاري مناسب و هرچه با شكوهتر اين مراسم اعلام كرده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.