پنجعلي: تنبيه مالي براي بازيكنان خاطي بهتر بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بعــد از اوجگيــري تنــش بيــن كيروش و برانكو، قبل از شــروع ليگ قهرمانان آســيا برانكو قدمهايي را براي رفــع كدورتها برداشــت و صعود تيم ملــي به جام جهانــي و برنامههايش را اولويت اصلي همه دانســت. بعد از اين مصاحبه همــه منتظر واكنش كيروش بودند. ســرمربي تيم ملي قبل از شروع هفتــه دوم ليــگ قهرمانان با انتشــار عكســي در صفحه شخصي فيسبوكش براي 4 نماينده ايران در آســيا آرزوي موفقيت كرد. نكتهاي كه از آن بهعنوان نشــانههاي پايين آمدن تــب تنش در كــيروش ياد ميشــود. آخرين خبري هم كه فردوسيپور از آن پرده برداشت، نشــان از كاهش تنشهــا در آيندهاي نزديك دارد.

عادل فردوسيپور در آغاز برنامه نود دوشنبه شب گفت فدراسيون فوتبال در پاسخ استعلام آنها اعلام كرده كدورتها بين تيم ملي و پرسپوليس برطرف شده و 8 بازيكــن تيم برانكو ايوانكوويچ براي ديدارهــا با قطــر و چين بــه تيم ملي دعوت خواهند شــد. فردوسيپور گفت آخريــن اخبــار از فدراســيون فوتبال نشــان ميدهد روزهاي پرتنش فوتبال ما روند رو بــه آرامش پيدا كرده و بايد به يك انســجام ملــي در آينده نزديك خوشــبين بود. گويا در فهرست جديد كيروش بــراي بازيهــاي پيش روي تيم ملي در روزهاي ابتدايي ســال 96، نام 8 بازيكن پرســپوليس هم به چشم ميخورد. بيرانوند، حســيني، انصاري، رضاييان، كاميابي نيا، رفيعي، طارمي و اميري بازيكنان پرسپوليسي دعوت شده به اردوي تيم ملي هســتند. حالا اينكه فدراسيون جواب استعلام فردوسي پور را داده يا ســرمربي تيــم ملي به خاطر رابطــه خوبش با مجري نــود اين خبر را اعلام كرده هنوز مشــخص نيســت اما ظاهرا فردوســي پور به خاطر علاقه زيــادش به برانكو و كيروش و اينكه به نوعي وسط اين دعوا گير افتاده و بيشتر از هر كسي دوســت دارد اين دو مربي خارجي كوتــاه بيايند اين خبر را زودتر رســانهاي كرد تا در ايجاد اين صلح به نوعي ســردمدار اين اتفاق باشد و نقش رسانهاي اش را ايفا كند.

در جريــان بــازي الوحــده و پرســپوليس درگيــري لفظــي بيــن ســرمربي اماراتيها با هافبك تيم ايران به وجود آمد.

در دقيقه 27 مسابقه امشب الوحده و پرسپوليس، وقتي سروش رفيعي قصد داشــت از ســمت چپ زمين به سمت

تعــداد زيــادي از هــواداران سرخپوشــان تهراني براي تشويق اين تيم به ورزشگاه الوحده رفتند. هواداران پرســپوليس ســروش رفيعي هافبك جديد اين تيم را بيش از ساير بازيكنان تشويق كردند.

پرســپوليس در همــان نيمه اول فرصت داشت كه فاصله را با الوحده زياد كند و خيالش از ســه امتياز راحت شود. بعــد از گل ديدني وحيد اميري، طارمي سه موقعيت خوب گلزني داشت كه همه را بــا بيدقتي و مكث بيــش از اندازه از دست داد.

نمايــش بيدقت طارمــي يك بار ديگر جاي خالي يك گزينه جانشــين و يك رقيب نزديك بــراي اين مهاجم در دروازه الوحــده برود با جملهاي از طرف خاوير آگيره سرمربي حريف مواجه شد كه بحث كوچكي بين آنها به وجود آورد.

در ايــن اتفاقات رفيعــي برخورد مودبانهاي داشــت اما معلوم نبود آگيره از چه مســئلهاي ناراحت اســت چراكه چند جمله را با حركات دســت عنوان

تعــداد تماشــاگران پرســپوليس در ورزشــگاه تيم اماراتــي از هواداران نماينده امارات بيشتر بود.

در ابتــداي بــازي خاويــر آگيره ســرمربي الوحــده امــارات از برانكو ايوانكوويچ خواست كه به سمت نيمكت فهرســت پرســپوليس را يادآوري كرد. عليپور ديروز به دليــل تنبيه انضباطي در فهرســت تيم نبود، ولي اين مهاجم جوان هنوز شــرايطي ندارد كه بتوان از او به عنوان مهاجم اصلي تيم اســتفاده كرد. تيمي مثل پرســپوليس كه هدفش قهرمانــي در ليگ و موفقيــت در ليگ قهرمانان آسيا است، بايد در خط حمله گزينههاي بيشــتري در اختيار داشــته باشد. طارمي در حال حاضر تنها مهاجم كرد؛ البته با دور شدن رفيعي از صحنه اين ماجرا به پايان رســيد. آگيره كنار خط با حرارت بيشتري نسبت به برانكو تيماش را تشــويق به گلزني ميكرد و ايــن در حالي بود كه بيشــتر حملات پرســپوليس از مقابل چشمان سرمربي مكزيكي نماينده امارات انجام ميشد. ايــن تيم بيايد و برانكــو نيز اين كار را انجام داد و با ايــن مربي خوش و بش كرد.

تماشاگران پرســپوليس به شيوه جالب تمام بازيكنان اين تيم را در زمان ورود به ورزشگاه تشويق كردند. قابل اتكاي پرسپوليس است و در صورت مصدوميــت، محروميــت يــا ناآمادگي برانكو مجبور اســت از وحيد اميري در اين خط اســتفاده كند، در حالي كه او به عنوان هافبك جذب شــده و بيشــتر در اين پست استفاده ميكند. تيمي كه سيســتم پايهاش ‪4--4 2‬است، نياز به چهار مهاجــم نزديك دارد، در حالي كه پرسپوليس حتي با در نظر گرفتن اميري هافبك تنها سه مهاجم دارد.

بهروز ســلطاني دروازهبان پيشكسوت پرســپوليس درباره اخراج رضاييان توسط برانكــو ميگويــد: «اين بازيكنــان جوان هســتند و در ســني قرار دارند كه حساس هستند. از طرفي مردم و رسانهها مدام اينها را بالا ميبرند كه من به اين مســاله انتقاد دارم و شــايد اين بازيكنان جنبه بالا بردن را نداشته باشــند اما به نظرم باشگاه نبايد

محمــد پنجعلــي در خصــوص علت حضــورش در تمرين ديروز تيم نفت تهران گفت: «براي انجام مراسمي قصد داشتم از آقاي دايي دعوت كنــم. به همين دليل به تمريــن اين تيم رفتــم و از او دعوت كردم تا فردا)امروز( به مراســم بيايــد.» وي در مــورد اينكه با توجه به بــازي هفته آينده پرســپوليس و نفت حضور اين پيشكسوت سرخها در تمرين رقيب سرخپوشان شبهه برانگيز بوده، گفت:«نه چرا بايد شبههانگيز باشد؟ من از آقاي دايي براي حضور در يك قرار كاري دعوت كردم.»

پنجعلي در مورد كنار گذاشتن رضاييان و عليپور از پرســپوليس هم گفت:«بازيكن خاطي بايد تنبيه شــود اما به نظر من اين تنبيه بايد تنبيه مالي باشــد چون بازيكن را نقــره داغ ميكند. البته ما نميدانيم چه اتفاقــي افتاده و حتمــا بداخلاقيهايي رخ داده اســت اما براي اينكه تيم لطمه نخورد ميتوانستند بازيكنان را جريمه مالي كنند

وي دربــاره پيشبينــياش از بــازي هفته آينده پرســپوليس و نفت تهران هم گفت:«پرســپوليس از همه نظر در فوتبال ايران حرف اول را ميزند و همه كارشناسان بــه اين موضوع اذعان دارنــد. فكر ميكنم پرســپوليس بتواند ســه امتياز اين بازي را بگيرد. شرايط جدول هم اقتدار پرسپوليس را به خوبي نشان داده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.