طاهري ممنوع الخروج نبود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

علي اكبر طاهري سرپرســت باشگاه پرســپوليس، دوشنبه شب تهران را بــه مقصد دبي تــرك كرد تا پيش از بازي پرســپوليس مقابل الوحده در جمع سرخپوشــان حضور يابد.بعد از اين اتفاق محمد علي تركاشوند معاون باشگاه پرسپوليس به شايعه ممنوع الخروج بودن علي اكبر طاهري واكنش نشان داد: «واقعا براي يك عده متاسفم. اين عده در برخي رســانهها هر چه ميخواهند مينويسند و هدفشــان هم مشخص است.آنها ميخواهند پرســپوليس را دچار حاشيه كنند. طاهري در دبي اســت. اين خبر كه وي ممنوع الخروج شده از پايه و اساس دروغ است و بنده آن را تكذيب ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.