هر سه تيم پايه بالاتر از استقلال

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

تيم اميد پرسپوليس با توجه به پيروزي سه بر صفر مقابل سرخپوشان دلوار افزار در آخرين بازي خود و تساوي اميدهاي استقلال، به مقام چهارم رقابتهاي ليگ برتر اميدهاي تهران دســت پيدا كرد. اين تيم با 48 امتياز نســبت به سال گذشــته صعود پنج پلهاي در جدول را نشــان داد. به اين ترتيب، تيمهاي پايه پرســپوليس كه در سه رده نوجوانان، جوانان و اميدها در ليگ برتر تهران حضور داشتند به ترتيب عناوين ســوم، چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند و در هر ســه رده بالاتر از تيمهاي اســتقلال قرار گرفتند. گفتني است؛ تيم نوجوانان پرســپوليس در فصل جاري رقابتها با 66 امتياز از 30 بازي به مقام سوم دست پيدا كرد و نســبت به سال قبل صعود 6 پلهاي داشت. جوانان پرسپوليس هم با 58 امتياز به كار خود پايان دادند و نسبت به سال گذشته يك پله پايين رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.