قنبرپور در بيمارستان بستري شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بازيكن سابق پرســپوليس و مربي تيمهاي ملي در ردههاي پايه كه در اين فصــل هدايت و مديريت آكادمي فوتبال پرســپوليس را بر عهده داشــت و تحت هدايت او تيمهاي پايه روند رو به رشدي را طي كردند، روز دوشنبه در بيمارستان آتيه بستري شد.

مصطفــي قنبرپــور طــي دو روز گذشــته تحت معاينــات و آزمايشهاي تشــخيصي قــرار گرفته كه ايــن امور پزشــكي امروز هم ادامه خواهد داشت. براي اين پيشكســوت بــا اخلاق فوتبال كشورمان و همه بيماران آرزوي سلامتي داريم هر چند روز گذشته طي صحبتي كه با وي داشتيم مشخص شد مشكلش جدي نيســت و به زودي از بيمارستان مرخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.