سيدجلال بالاترين رای در انتخاب نود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

دوشنبه شب سيد جلال حسيني با كســب 8/38 درصد آراي شــركت كننــدگان در نظرســنجي برنامه نود بهعنوان مرد سال فوتبال ايران در سال 95 انتخاب شد.در اين نظرسنجي يك ميليون و 892 هزار نفر از هموطنان در داخل و خارج از كشــور شركت كردند كه كاپيتان سرخپوشان و فوتبال ايران با اختصاص 683 هزار و 201 رأي، نفر اول شد. پس از او سردار آزمون 24/8 درصد آرا را به خود اختصاص داد و نفر سوم از اســتقلال و اميد ابراهيمي بود كه 6/18 درصد آرا را به خود اختصاص داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.