شيطنت طارمي در جشن تولد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بعد از تمرين دوشــنبه كنار زمين براي برانكو تولد گرفتند، بازيكنان يكصدا سرود تولد مبارك را به زبان انگليسي براي برانكو خواندند. در اين لحظه كريم باقري گفت فارسي بخوانيد و به يكباره ســرود به فارسي تغيير كرد.جالب اينكــه مهدي طارمي اصرار داشــت كه بخش كوچكي از كيك تولد را به رســم هميشه روي صــورت فرد متولد بمالد كــه برانكو مدام فرار ميكرد اما طارمي در نهايت باشيطنت خاصي موفق به اين كار شــد.جالب اينكه برانكو اصرار داشــت كه تولد او سه شنبه است كه بازيكنان به او گفتند اگر الوحده را ببرند يك غافلگيري ديگر هم براي سرمربي شان در نظر گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.