خانواده كرواتها هم ميآيند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پرسپوليس بعد از بازي با الوحده و پــس از 10 روز دوري از وطن امروز به تهران بازخواهد گشــت.در بازگشت پرسپوليســيها قــرار اســت اعضاي خانــواده برانكــو ايوانكوويــچ، اعضاي خانواده ماركو و ايگور پاناديچ به تهران بيايند.ظاهــرا اعضاي خانــواده مربيان كــروات در تهران باقــي خواهند ماند و زماني كه پرســپوليس براي بازي با الريان به قطر مــيرود آنها هم مربيان كروات را همراهي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.