تمرين سبك بعد از صبحانه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

سرخپوشان صبحانه ديروزشان را ساعت 10 صبــح در هتل صرف كردنــد. بازيكنان سپس در ســاعت 11:30 تمرين سبكي را در يكي از سالنهاي هتل ميلينيوم ابوظبي انجام دادند.سرخپوشان ساعت 17:30 هتل را به قصد ورزشگاه ترك كردند كه در فاصله 280 متري ورزشــگاه قرار داشت.بازيكنان قبل از حركت به ســمت ورزشــگاه، برنامه صرف عصرانه و نوشيدني و جلسه فني براي اعلام تركيب اصلي را داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.