جهانبخشی: نیشورمکاناادیرهماهنکاریکنبماافتخارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علیرضا جهانبخش آرام آرام بايد خود را آماده حضور در تمرين های تیم ملی کند. به زودی لیست توسط کارلوس کیروش اعلام می شود و مدعوين بايد درچرخه تمرينی حضور يابند. اگر جهانبخش روی فرم باشد تیم ملی در بازیهايی که فروردين ماه مقابل قطر و چین خواهد داشت، با مشكل آنچنانی درخط آتش مواجه نخواهد بود. جهانبخش يكی از ارکان تیمی است که میخواهد دوباره صعود به جام جهانی را جشن بگیرد. کیروش روی اين بازيكن حساب ويژهای باز کرده است... میدانســتم که کارلوس کیروش به بازیکنانی که به لیگهــای اروپا میرونــد، بها میدهد. یاد گرفتم کــه بازیکنان در آنجا چطور تمرین میکنند و غذا می خورند. از تمام ظرفیتهای خودم استفاده کردم. وقتی پیشنهادی از هلند داشــتم حتــی ذرهای هم به آن فکــر نکردم. می دانســتم که باید بروم. در عرض چند ماه به تیم ملی رســیدم. البته خیلی ســخت بود، جدایــی از خانوادهام آن هم در 19 ســالگی و رفتن به یک فرهنگ و کشــور غریب برایم کار سختی بود ولی هیچ وقت به تواناییهایم شک نکردم ».

حال و هوای جهانبخــش درجام جهانی برزیل چگونه بود؟ او پاســخ این ســوال را هم داده است:« جام جهانی فوقالعاده بود. حضور در جام جهانی در آن ســن و سال اتفاق بسیار ویــژهای برای مــن بود. آن هم بــرای من که فقــط چند ماه بــود در اروپا بــازی میکردم. تجربــه و بازی در جــام جهانی و لمس فضای باور نکردنی آن یک آرزو بــرای من بود. برابر بهترین بازیکنان جهان خودم را آزمایش کردم و امیدوارم که در جــام جهانی بعدی بتوانم از این تجربیات اســتفاده کنم و باعث شوم ایران یک گام بیشــتر جلو برود و بــه دور دوم جام جهانی روسیه برسیم، چرا که ما واقعا بد شانس بودیم که نتوانستیم از گروهمان در جام جهانی صعود کنیم.»

جهانبخش یاد گفتههای پدرش میافتد: «همیشــه گفته پدرم به یادم هست که وقتی در تیم ملی بــازی میکنم، 80 میلیون ایرانی من را نگاه میکنند. میدانستم من یکی از آن 80 میلیون نفر هســتم. وقتی در جام جهانی قبــل بازی ایــران را میدیــدم آرزو میکردم ملیپوشــان موفق شوند. احســاس مردم را به خوبــی درک میکردم. وقتی بــه جام جهانی رفتم آن احساس را هم با خودم بردم. من یک ایرانی با افتخار هســتم و هــر چه که در توان دارم بــرای جنگیدن و دفاع از پرچم کشــورم می گذارم. مسوولیت سنگینی را حس میکنم و انگیزه مضاعفی دارم تا خانواده و کشــورم را خوشحال کنم.»

جهانبخش تمــام این حرف ها را زد تا به یک نقطه برسد، کارلوس کیروش: «کیروش کســی اســت که من واقعا دوســت دارم با او کار کنم. وقتی 19 ســال ســن داشتم من را بــه تیم ملی ایران آورد و بــه من اعتماد کرد. پس خیلی به او مدیون هســتم و همیشه از او تشــکر میکنم که به من کمک کرد. او مربی است که دوست دارد بازیکنان جوان پیشرفت کنند و برای من که به دنبال بهتر شدن هستم کار کردن با کارلوس کیروش بســیار خوب و لذتبخش است. رابطه خیلی خوبی با کارلوس کیروش دارم و میدانم که مردم ایران نیز از او در تیم ملی راضی هستند».

ایران در انتخابی جام جهانی روسیه بعد از پایان دور رفت در صدر جدول گروه قرار گرفته. ایــران هنوز گلی در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی دریافت نکرده است که یک آمار بسیار خوب محسوب میشود.

جهانبخــش درباره وضعیــت دفاعی تیم ایران هم حرف های جالبی دارد:« ما به عنوان یک تیم متحد دفاع میکنیم و این آمار خوب بیانگر همین موضوع اســت ولی فکر می کنم بین دفاع و حمله یک تعادل خوب وجود دارد. مهاجمانی که در تیم ملی داریم همه از شرایط خیلی خوبی برخوردار هســتند. اکنون شرایط بسیار خوبی برای رسیدن به جام جهانی روسیه داریم، ولی اکنون دو بازی بسیار مهم پیشرو داریــم. ابتدا باید برابر قطــر در خارج از خانه بازی کنیم و سپس میزبان چین خواهیم بود. پیروزی در این دو بازی میتواند باعث شود ما واقعا به جام جهانی نزدیک شــویم. چیزی که میتوانم به طور قطع بگویم این است که هنوز شرایط بسیار خوبی داریم. بازیکنان با کیفیتی در تیم داریم. ســازماندهی خیلی خوبی نیز در تیم ما حکمفرما اســت. من امیدوارم که تمام این فاکتورهای خوب را در جام جهانی روسیه نشان دهیم ».

وقتی در ايران بازی میکردم نمايش خوبی داشتم، ولی برای باشگاه کوچكی بازی میکردم )داماش گیلان( و خیلی سخت بود که بخواهم خودم را نشان دهم. همچنین می دانستم که کارلوس کیروش به بازيكنانی که به لیگهای اروپا میروند، بها میدهد

چون ميزبان بودیم به عمان رفتم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.