عراق حریفي خوب براي شاگردان كيروش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علیرضا جهانبخش به سبب درخشش در لیگ هلند مورد توجه ســایت فیفا قرار گرفته است.

او در مصاحبهای مفصل به تشریح شرایط خود پرداخته، علیرضا مصاحبه خود را با فلاش بک به خاطراتش از جام جهانی گذشــته آغاز کرده اســت: «کاملا جام جهانــی 2006 را به یاد دارم که در کنار خانواده ام در خانه بازیها را تماشــا می کردیم. وقتی یک بازی را تماشا میکردیــم پدرم به من گفــت «یک روزی تو را میبینــم که در جام جهانــی این پیراهن را پوشــیدهای و بازی میکنی». من در آن زمان بچه بودم. نه مــن و نه پدرم تصور نمیکردیم که به این جایگاه برســم و هشت سال بعد در جام جهانی تیم ملی فوتبال کشورم را همراهی کنم. با این حال آرزوی پدرم قطعا آرزوی من هم بــود و من واقعا مصمم بودم هر چه که در توان دارم را انجام دهم تا این اتفاق رخ دهد».

هافبک-مهاجم تیم ملی ایران درباره اینکه چــرا از فوتبال ایران جدا شــد و به هلند رفت چنین گفته است: «میدانستم که باید ایران را تــرک میکردم و از این راه به تیم ملی خواهم رســید. وقتی در ایران بازی میکردم نمایش خوبی داشتم، ولی برای باشگاه کوچکی بازی میکردم )داماش گیلان( و خیلی ســخت بود که بخواهم خودم را نشــان دهــم. همچنین

تیم ملي عراق با تغییرات زیادي نســبت به دیدار دو سال گذشته مقابل ایران در جام ملتهاي آسیا، احتمالا 28 اسفند ماه سال جاري مقابل شاگردان کارلوس کيروش قرار ميگیرد. به نظر ميرســد ایــن تیم حریف خوبي براي شــاگردان کيروش باشد. آخرین دیدار تیمهاي ملي ایران و عراق به سال 201۵ باز ميگردد که عراقيها توانســتند در ضربات پنالتــي تیم مليایران رااز دور مســابقات جام ملتهاي آســیا حذف کنند و به مرحله نیمهنهایي راه یابند. در آن دیدار، بنجامین ویلیامز بــا تصمیم جنجال برانگیز خــود براي اخراج مهرداد پولادي، شــاگردان کيروش را در حالي کهبا یک گل پیشبودند، در شــرایط ســختي قرار داد وبعداز 120 دقیقه دو تیم به تساوي سه بر سه دست یافتند و عراق در ضربات پنالتي پیروز شــد. حال بعداز دو ســال دو تیم یک بار دیگر در یک دیدار تدارکاتي به مصاف هم ميروند. بدون شــک تیم کيروش نسبت به دو سال پیش تغییرات زیادي داشته و جوانتر شدهاســت. تیم ملي عراق هماز بازیکنان جوان و قدرتمندي بهره ميبرد. سبک فوتبال دو کشور شباهت بســیاري به هم دارد و همواره بازيهاي نزدیکي را مقابل همدیگر به نمایش گذاشــتهاند. در ترکیب تیم ملي عراق چند بازیکنلژیونر حضور دارندامابدون شــک حضور علا عبدالزهرا در ترکیباین تیم وبستنبازوبند کاپیتاني یــادآور پرونده جنجالياین بازیکن مبني بر دوپینگش در زمان حضور در تراکتورسازياست. عراقيها هم مانندایراناز دو، سه بازیکن دورگه در ترکیب تیم خوداســتفاده ميکنند کهاین بازیکنان در لیگهاي سوئد، آمریکا و نروژ به میدان ميروند. استقلال.................................................................. لکوموتیو تاشکند، ساعت 19 بنیادکار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت 16:30

دوشنبه 13 اسفند 1395 سهشنبه 14 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخویا قطر، ساعت 17 پرسپولیس........................................................................ الریان قطر، ساعت 19

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردين 1396 قطر............................................................................................... ایران، ساعت 18 سهشنبه 8 فروردين 1396 ایران....................................................................................... چین، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ایران...................................................................................... ازبکستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهريور 1396 کرهجنوبي.................................................................................... ایران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهريور 1396 ایران............................................................................................ سوریه، ساعت 18 17:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.