خبیري: فیفا در مورد بدهی كوتاه نمیآید

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دکتر محمد خبیري در رابطه با اوضاع فعلي فوتبال و اختلافات پیش آمــده بین کيروش و برانکو اینطور حرف ميزند : «من ســعي ميکنم زیاد در این زمینه ورود پیدا نکنم زیرا این مساله جنبههاي غیراخلاقي را در جامعه ترویج ميدهد و هر کســي در هر ســازمانيایناجازه را به خود ميدهد کــه در این بــاره دخالت کنــد .» نایب رییس سابق فدراســیون فوتبال حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد : «در زمان ویرا نیز ما چنین وضعیتي را در فوتبال داشتیم و در همان زمان نیز چند رســانه رسمي موضوع رابه حاشیه کشیدند اما با کمک کمیته فني فدراســیون فوتبال قضیه سریع مدیریت شــد .» او اشــارهاي به وضعیت کيروش و درگیرياو با همه دارد : «باید نسبت به موضوع کارلوس کيروش تمام جوانب را رعایت کنیــم و مانعاز دخالتهاي بیجا شــویم واجازه دهیم در مسیر خود حرکت کند تا کساني که در این زمینه مسوول هستند و اشراف کامل نسبت به قوانین دارند، موضوع را مدیریت کنند. مشکل ما به خاطر داشــتناطلاعات محدود نســبت به قوانین و مقــرارت بینالمللي اســت، همواره به خاطر داشتناطلاعات محدودنسبتبه آییننامه و مقــررات بینالمللي، فوتبال ما آســیب دیده است .» خبیري در پاسخ به این پرسش که چقدر امکان تعلیق شدن فدراســیون فوتبال از سوي فیفا به خاطر بدهيهاي زیاد باشگاههاي ایران به مربیان و بازیکنان خارجي وجود دارد، ميگوید: «متاسفانه یک اشــتباه کوچک همیشه دودمان باشــگاهها را به باد ميدهد و مــا باید هزینههاي ســنگیني را براي انجــام کارهــاي تخصصي و حقوقي پرداخت کنیم تا اینگونه مشکلات ایجاد نشود. فیفا آییننامه و مقررات خاص خود را دارد و به هیچ وجه کوتاه نميآید. فدراســیون فوتبال باید موضوع را با دقت بررسي کند و مواظب باشد تا دچار تعلیق نشــود. فدراســیون فوتبال باید با کمک گرفتــن از متخصصان حقوقي ورزشــي، آییننامــه و مقررات بینالمللــي را با دقت مورد بررسي قرار دهد تا دچار تعلیق نشود. در غیر این صورت، در صورت زیاد بــودن تعداد پروندههاي فوتبال ایران در فیفا، امکان تعلیق زیاد اســت ». این پیشکســوت ورزش حرفهایــش را اینطور ادامــه ميدهد : «فدراســیون فوتبال چون عضو فیفاست، باید براســاس آییننامه و مقررات فیفا عمل کند و خود را با مقررات فیفا تطبیق دهد. اگر باشگاهها از این قوانین و مقررات تبعیت نکنند و فدراســیون فوتبال نیز تبعیت نکند، امکان دارد دچار جریمههــاي مالي، محروم از شــرکت در مســابقات و یا کلاسهاي آموزشي شود. تعلیق فدراسیون در سال 87 – 86 مصادف با برگزاري بازيهاي آســیایي در قطر بود که همین مساله منجر به ایجاد مشکلاتي براي تیم ملي امید شد. در آن زمان ما به سختي توانستیم فرصتي ایجاد کنیم تا خواســتههاي حقوقي و قانوني فیفا را بر آورده کــرده و امکان حضور تیم امیــد را در این بازيها فراهم کنیم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.