افتخاري:تا اثبات موضوع صحبتي درباره مربي نميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســیدرضا افتخــاري مديرعامل باشــگاه استقلال در باره بازي بــا التعاون و زدن سه گل به اين تیم اينطور حرف ميزند: «بازي خیلي خوبي بود و از اين برد خوشحالیم. به مردم و هواداران تبريــك ميگويم و امیدواريم يك ســتاره ديگر به دســت آوريم. در بازي اول استرس داشتیم و نشد عملكرد همیشــگي را داشــته باشیم. بدشــانس بوديم و نشد جبران کنیم. اين تجربــه خوبي بود و نقاط ضعف را بــر طرف خواهیم کرد.»

او در بــاره حضــورش در عمان اينطــور توضیح ميدهد: «قرار نبود بروم ولي گفتم شايد مشكلاتي باشد و بهتر است بروم تا مشكلات حل شود. ما میزبان بوديم و بايد شــرايط را فراهم ميکرديم تا جريمه نشويم.»

افتخاري اشــارهاي هم به وضعیت رحمتي و حاشــیههاي به وجود آمده دارد: «قرار اســت شنبه به فدراسیون بروم تا ببینیم ميشود مشــكل حل شود يا نه. به رحمتــي گفتم صحبتي نكند. طبیعي است که کمي طي شدن مراحــل قانوني طول بكشــد و امیدواريم اين مســاله حل شود. ما پیشنهاد خود را به فدراسیون ميدهیم و امیدواريم فدراسیون شرايط را درك تا دروازهبان خوب ما بــا روحیه بهتــر در بازيهاي آسیايي درون دروازه قرار بگیرد.» او در باره تخلــف يكي از مربیان استقلال حرفهايي دارد: «نبايد تا چیزي ثابت نشــده دربارهاش صحبت کرد. مــن هم چیزهايي شنیدهام ولي در ايران نبودم که ببینم چه مطالبي نوشــته شده است. نبايد به اين مسائل تا قبل از اثبات دامن زده شود و گاها از کاه کوه ميسازند. بازهم ميگويم که نبايد قبل از اثبات جرم صحبتي در اين زمینه شود.» عضو هیات مديره استقلال در باره نفر پنجم اين هیات ميگويد: «مشكل نفر پنجمنیست.مشكلبدهيهاست وتلاشميکنیمتااينمسالهراحل کنیم و بدهيها را سبك کنیم. 2 بازيكن تاکنون پولشان پرداخت شده اســت. يكي هم که شكايت پروپژيچ بود که بــه دادگاه عالي ورزش رفته و سال بعد نتیجهاش معلوم ميشــود چون ما شكايت کردهايم. پول هلمكــه و ردي را پرداخت کرديم و ســاموئل هم قسطاولشرااينهفتهميدهیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.