تيراندازان ايران به فينال تپانچه بادي 10 متر نرسيدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

بازيهــاي دوم دور دوم ليگ بســكتبال در حالي عصر دوشــنبه برگزار شــد كــه دانشــگاه آزاد در غياب خارجي هايش، يك برد شــيرين ديگر را اين بار برابر پتروشــيمي جشــن گرفت و در صدر گروه اول ايســتاد. شاگردان فرزاد كوهيــان كه در پايــان دور مقدماتي ليگ برتــر بازيكنهاي تاثير گذار خارجي خود را از دســت دادند، گويا شــرايط بهتــري پيدا كردهاند و در دو ديدار ابتدايي شــان شــيميدر و پتروشــيمي را از پيش رو برداشــتند و نشــان دادند كه بدون خارجي و با يك كار مســتمر ميشــود به موفقيت رسيد. فرزاد كوهيان هم معتقد اســت اين بازي نتيجه روند خوب و رو به رشــدي اســت كه تيمش طي كــرده و البته توپهايي كــه در مواقع مورد نياز توي حلقــه جاي ميگيرد. پيــش از هر چيــز برويم ســراغ خارجيهايتــان كه يكدفعــه رفتند. چه اتفاقي افتاد؟ اتفاقي كه نيفتاد. آنها تا پايان رقابتهاي مقدماتي قرار داد داشتند و مدت آن تمام شد. البته كه قرار بود آن را تمديد كنيم اما خب هم آنها ديگر نخواســتند بمانند و هم باشگاه ديگر نخواست. يعني ماجرا كاملا دو طرفه بود.

بــه فكر گرفتــن بازيكــن خارجي هستيد؟

بله بايد ايــن كار را بكنيم. كارهايي در اين زمينه انجام شــده امــا بازيكنهاي خوب همگي تيم دارند.

به بازيكنهايــي كه از ليگ چين رها ميشوند فكر نميكنيد؟

آنهــا را هــم پيگيــري ميكنيــم اما بازيكنهايــي كــه از CBA ميآيند مقداري گران هستند و خيلي به بودجه ما نميخورد.

ايرانيهايي كه از ليگ چين ميآيند چطور؟ صمد و حامد و مهدي!

با آنها هم صحبت شده و مذاكرات انجام شده اما هنوز خبري از توافق نيست.

برســيم به تيم بدون خارجي تان كه خيلــي خوب دارد كار ميكنــد! با رفتن خارجيها چه اتفاقي بــراي تيم افتاد كه بهتر نتيجه ميگيرد؟

تيم ما از ابتداي ليــگ با تغييرات زياد كارش را آغاز كرد و نوســانهاي خيلي زيادي را هم تجربه كرد. با ايــن حال رفته رفته بهتر و هماهنگتر شــد و اين روند را هنوز دارد طي ميكند. در دو هفته اخير هم به نظرم انســجام و همدلي بچهها بيشتر شده و با حميت بيشتر، بهتر و با كيفيتتر بازي ميكنند.

و همينها دو برد شيرين برابر شيميدر و پتروشيمي را نصيب تيمتان كرده.

بلــه و نكته مهم تمركز بهتر و بيشــتر بازيكنان در اين دو مسابقه بود. ميتوانم بگويم اين تمركز بزرگترين دليل اين پيروزيها بود. بازي برابر پترو چطور بود؟

بازي با چنين تيمي كه بازيكنان و كادر فني خوب دارد خيلي سنگين و دشوار است. با ايــن حال همان عواملي كه گفتم با حفظ ريتم بازي ما را به پيروزي رســاند. البته در لحظاتي هم خدا كمكمان كرد و توپهاي حساسي گل شد و ما را به پيروزي رساند.

در اين دو هفته بازيكنهايي كه شايد در گذشته كمتر رويشان حساب ميشد، به ســتارههاي تيم تبديل شــدهاند. چه عاملي باعث اين تغييرات شده؟

رويشان كه حساب ميشده اما شايد در حضور خارجيها كمتر ديده ميشــدند. با اين حال همانطور كه گفتم روند رو به رشــدي كه تيم طي كرده رفته رفته بازيكنان را به شــرايط كنوني رسانده است.

روندي كه تيمتان طــي كرده، طبق پيش بيني تان بوده؟

تقريبــا بله. ما فصل را بــا دو بازيكن از ســال گذشــته آغاز كرديم و تقريبا تمام تيم عوض شد. به همين دليل خيلي نوسان داشتيم و بايد براي هماهنگي بيشــتر و بهتر و حميتي كه در بازيهاي اخير پررنگ شــده، خيلي كار ميكرديم.

دو بازي از دور دوم را پشــت ســر گذاشتيد. موافق اين برنامه هستيد؟

به نظرم نياز به تامل بســيار بيشتري دارد. كارشناسي بهتر ميتواند شرايط بهينه تري را براي انجام تعداد بازي بيشتر پيشنهاد بدهد. مثلا يكي از روشها اين اســت كه تيمها وقتي به شهري سفر ميكنند در آن شهر دو بازي برگزار كنند. اينطور هم هزينههاي حمل و نقل تيمها كاهش مييابد و هم در پايــان دور مقدماتي به جاي هجده بازي 36 بازي انجام دادهاند و ميتوان بلافاصله رقابتهاي پلي آف را برگزار كرد.

محمد احمدي و وحيد گلخنــدان، در پنجمين روز رقابتهاي جام جهاني تيراندازي هند در رشــته تپانچه بادي ۱۰ متر مردان از راهيابي بــه فينال اين مســابقات باز ماندنــد. احمدي با يك نمــره اختلاف در رده ســيزدهم و گلخندان ديگــر مليپوش كشــورمان نيز در جايگاه هجدهم ايســتاد. در اين رشــته، تيراندازان چين، ژاپن، ويتنام و هنــد راهي فينال رشــته تپانچه بادي ۱۰ متر مردان شدند. تيم ملي تيراندازي ايران با هشت تيرانداز در رقابتهاي جام جهاني هند شركت كرده است.

تاكنون از مجموع ۲7 مدال توزيع شده در مســابقات جام جهانــي تيراندازي، چين با شــش مدال طلا و چهار نقــره در جايگاه نخست و استراليا با دو طلا و ايتاليا نيز با يك طلا و دو نقره در جايگاههاي دوم و سوم قرار گرفته اند. در اين رشته 34 تيرانداز حضور داشتند كه حسين باقري نماينده كشورمان تنها با 4 دهم اختلاف از تيرانداز آلماني، جايگاه نهم جام جهاني را كســب كرد. ديروز رقابتها در رشته تفنگ 5۰ متر درازكش نيز دنبال شد كه حسين باقري و پوريا نوروزيان بهعنوان نمايندگان ايران به مصاف رقباي خود رفتند.

در اين مســابقه باقري با 4 دهم اختلاف نســبت به رقيبش در رده نهــم قرار گرفت و پوريا نوروزيان ديگر مليپوش ايران در اين رشــته در جايگاه سيام ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.