واليباليستهاي ساحلي زير 21 سال راهي تايلند شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي واليبال ســاحلي قهرماني مردان زير ۲۱ سال ۲۰۱7 آسيا از ۱۲ تا ۱4 اســفند ماه به ميزباني شهر روي ات كشور تايلند برگزار ميشود. برهمين اســاس تيمهاي ملي الف و ب واليبال ســاحلي زير ۲۱ سال راهي اين رقابتها شدند.ســينا عنايتي، علي شــهبازي، عليرضــا آقاجاني و جواد فيروزپور بازيكنان اعزامي ايران به اين رقابتها هســتند كه آرش رامســري بهعنوان سرمربي و كامران ذوقي بهعنوان سرپرست آنان را همراهي ميكنند. همچنين نادر انصاري داور بينالمللي واليبال ساحلي ايران نيز براي قضاوت در اين رقابتها همراه تيمهاي ملي واليبال ساحلي زير ۲۱ سال ايران راهي تايلند شــد.۱۹ تيم از ۱۰ كشور آســيايي در اين رقابتها شركت دارند كه مراسم قرعه كشي روز ۱۱ اسفندماه و يك روز قبل از شروع مسابقات برگزار ميشود.

تيمهايي از كشورهاي استراليا، چين، هنگ كنگ، اندونزي، قزاقستان، عمــان، قطر، تايلند و ويتنام به اضافه دو تيم ايران در اين مســابقات حضور دارند. نمايندگان قزاقستان، چين، تايلند و استراليا نيز از حريفان جدي براي ساحلي بازان كشورمان محسوب ميشوند.

در پي جا ماندن عليرضا مقديد اسكي باز تيــم ملي ايران در حاشــيه رقابتهاي فنلاند، رييس فدراســيون اســكي تاكيد كرد كه اين اســكي باز تا پايــان هفته به تهران برميگردد. ســيد عبــدي افتخاري درباره خروج بــدون اطلاع عليرضا مقديد، مليپوش اسكي صحرانوردي از اردوي تيم در فنلاند و بي خبري از او طي دو روز اخير، ميگويد: «با ارتباطاتي كه توانستيم برقرار كنيم، مقرر شــده او تا پايان هفته به ايران باز گردد.»رييس فدراســيون اســكي ادامه ميدهد: «او يكســري عكس با اعضاي تيم بانوان آمريكا منتشر كرد كه من به او پيامك فرســتادم و از او خواستم كه اين عكس را پاك كند، در مقابل آقاي مقديد به من پاسخ داد «چشم حاج آقا» ولي فكر ميكنم بعداً او جواني كرد و اگر هم برگردد نه قرار است او را زنداني كنيم و نه اعدام. قرار نيست به خاطر يك عكس و يك پيامك كسي بازخواست و تصميمي در مورد او گرفته شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.