تركيب تيم اعزامي به باكو و كره جنوبي مشخص ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخستين مرحله مســابقات انتخابي تيمهاي ملي تكواندو مردان براي ورود به اردو، امروز )چهارشنبه( در خانه تكواندو برگزار ميشود تا در پايان نفرات راه يافته به اردوي تيم ملي بازيهاي همبســتگي كشورهاي اسلامي و مســابقات قهرماني جهان معرفي شوند. در ايــن مرحله از رقابتهــا ۱۱۰ تكواندوكار در 8 وزن 54،- ‪،-8۰ ،-74،-68،-63،-58‬ 87- و 87+ كيلوگرم بــه رقابت ميپردازند و در پايــان نفرات راه يافته بــه اردوي تيمهاي ملي براي حضور در اين دو تورنمنت مشخص ميشوند. شرايط ورزشكاراني كه جواز حضور در مســابقات انتخابي ورود به اردوي تيم ملي تكوانــدو را دارند به اين ترتيب اســت: مدال آوران مســابقات بينالمللي ســال ۲۰۱6 كه داراي گريد هستند )شامل مسابقات جام فجر ســال ۱3۹5(، مدال آوران مسابقات قهرماني جوانان و بزرگسالان كشور در ســال ۱3۹5 )مشهد(، مدال آوران مسابقات قهرماني جوانان كشور در سال ۱3۹5 )اصفهان(، مقام اول و دوم مسابقات قهرماني نوجوانان كشور در سال ۱3۹5 به شــرط داشتن شرايط ســني، رتبههاي اول، دوم و سوم هر وزن در ليگ برتر جوانان و بزرگســالان «جام خليج فارس» تا پايان مســابقات هفته دوم از دور برگشــت، رتبههاي اول و دوم هر وزن در ليگ دسته يك جوانان و بزرگســالان «جام نقش جهان» تا پايان مســابقات، رتبههاي اول و دوم هر وزن در ليگ برتر نوجوانان پســر «جام آينده ســازان المپيك» تا پايان مســابقات هفته پنجم از دور برگشــت به شرط داشتن شرايط سني. همچنين مدال آوران مسابقات قهرماني آسيا )بزرگسالان( ۲۰۱6 فيليپين و همچنيــن نفراتي كه داراي رده المپيكــي )3۱ نفر اول ردهبندي 4 وزن المپيكي( هستند، مجوز حضور مستقيم در اردوي تيمملي را داشته و نيازي نيست در اين مسابقات شركت كنند.

نبرد براي صعود در هفته چهارم سوپر ليگ کاراته

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.