به دنبال روياهايتان برويد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

زهرا نعمتي پس از پشــت سر گذاشتن ســالي توام با موفقيت كه ۲ مــدال طلا و نقره پارالمپيك ريو را برايش به همراه داشت، از سوي فدراســيون جهاني تيراندازي و با راي مردم و كارشناســان بهعنوان كماندار برتر ســال در بخش زنان معرفي شــد.زهرا نعمتــي درباره عنوان بهتريــن كماندار زن معلول ميگويد: «من در نظرســنجي كه در سايت بود، موفق شدم بيشترين راي را از آن خود كنم و خوشحالم كه اين افتخار نصيب من شد. طي اين نظرســنجي با كسب بيشترين آرا ميان 43 هزار رأي داده شده از سوي مردم و متخصصان اين رشته انتخاب شدم.»

او ادامه ميدهــد:«در دنيا تا به حال اين اتفــاق نيفتاده بود كه يك پارالمپيكــي پرچمدار كاروان ورزشــي يك كشور باشــد. من در ســال ۲۰۱3 هم موفق به كســب جايــزه الهامبخش اســپورتآكورد شدم. »

بانــوي طلايــي پارالمپيك از خوشــحالي مردم ايران خوشحال اســت: «خوشــحالم كــه باعــث خوشــحالي مردم شــدم؛ افتخاري كه متعلق به كشــورم است به ويژه ورزش زنان ايران. وقتي اســم يك زن ايراني برده ميشــود براي من باعث غرور و افتخار اســت چرا كه زنان ايراني ميتواننــد در اوج قله برترينهــاي جهان قــرار گيرند.» نعمتــي پيامي هم بــراي معلولان دارد:«هيــچ وقــت آرزوهايتــان را فرامــوش نكنيــد و بــه خاطر روياهايتان تلاش كنيد.»

او با اشــاره بــه برنامههايش ميگويد:«بعد از پشت سرگذاشتن مصدوميــت، تمريناتم را از ۲ هفته ديگــر آغاز ميكنم. هــدف بزرگم اين اســت كه عملكرد خوب توام با پيشرفت داشته باشم و اميدوارم با تلاش خودم و برنامهريزي مسوولان ورزش بتوانم به اين هدفم دســت يابــم. قصــد دارم در بازيهــاي آسيايي و پاراآسيايي شركت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.