بسكتباليستهاي اراك شارژ مالي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پيش از ديدار تيم بســكتبال شهرداري اراك برابر نفت آبادان بازيكنان شهرداري اراك ۱۰ درصد ديگري از قراردادشان را دريافت كردند. تيم بسكتبال شهرداري اراك كه اين فصل را با قدرت شروع كرد در ميانه راه اسير مشكلات مالي شد و نوسانهاي زيادي تجربه كرد.

با اين حال مســوولان اين باشــگاه تلاش زيادي انجام دادند تا بتوانند به تعهــدات خود عمل كنند و در نخستين گام چند هفته پيش ده درصد قرارداد بازيكنان خود را پرداخت كردند. در ادامه حل مشكلات اين تيم ديروز قبل از بازي با نفت آبادان نيز مســوولان باشگاه ۱۰ درصد ديگر از قراردادهاي بازيكنان خود را پرداخت و نفراتشان را شارژ مالي كردند.

امروز به ميزباني خانه تكواندو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.