تقابل حساس فتح تهران و دانشگاه آزاد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســوپر ليگ كاراته روز جمعه )۱3 اســفندماه( به ايســتگاه چهارم دور برگشت خود ميرسد. هفته چهارم سوپرليگ با انجام ۱۲ مبارزه، در مجتمع ورزشــي غدير برگزار ميشــود تا در پايان اين هفته مهم و سرنوشتســاز، تيمهاي راه يافته به مرحله نيمهنهايي اين رقابتها معرفي شــوند. در حال حاضر و در گروه اول اين پيكارها، تيمهاي دانشــگاه آزاد، مناطق نفت خيز جنــوب و فتح تهران به ترتيب بــا ‪۱۲ ۱5،‬ و ۹ امتياز بهعنوان تيمهاي اول تا ســوم در تعقيب هم هســتند و كلينيك آريان كرمانشاه با 6 امتياز و پيام نــور با 3 امتياز در جايگاه چهارم و پنجم قرار دارند. در گروه دوم و در پايان هفته سوم، تيم توسعه نوآوري شهر با ۱8 امتياز، تيم بيمه ما با ۱۲ امتياز و تيم پاس قوامين با ۹ امتياز، آواي رزم با 3 امتياز و تيم گوجوريو سي واكاي كردستان بدون امتياز در ردههاي اول تا پنجم جاي گرفتند.

حساسيت بين تيمهاي دوم و سوم بر سر جايگاه دومي اين گروه است. در پايان اين هفته و با مشــخص شدن تيمهاي اول و دوم هرگروه، در هفته پنجم ســوپرليگ، در نيمهنهايي تيم اول گروه يك با تيم دوم گروه ۲ مبارزه ميكند و تيم دوم گروه يك به مصاف تيم اول گروه ۲ ميرود. دو تيم برنده در اين مســابقات به مرحله فينال ميرســند و براي تصاحب كاپ قهرماني سوپر ليگ تلاش ميكنند.

سرمربي تيم ملي تيروکمان:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.