تعيين وضعيت قرارداد صمد با شيميدر تا پايان هفته

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وضعيت قرارداد صمد نيكخواه بهرامي با تيم بســكتبال شــيميدر تا پايان هفته مشــخص ميشود. صمد نيكخواه بهرامي پس از پايان ليگ بســكتبال چين به ايران بازگشــت و صحبتهاي اوليه و مقدماتي را براي پيوســتن به تيم شيميدر انجام داده و قرار اســت تا پايان هفته وضعيت نهايي او مشخص شود. اين بازيكن و ســاير لژيونرهاي ايران طبق آيين نامهاي كه به امضاي مديران باشگاهها رسيده، بهعنوان يار خارجي محسوب ميشوند. شيميدر كه در هفته دوم مرحله گروهي ليگ برتر بسكتبال مقابل شهرداري گرگان به برتري رسيد، در دهه آخر اسفند ماه بايد در مسابقات غربآسيا حاضر شود. اين تيم ميخواهد براي اين مسابقه و همينطور روزهايي كه كارش در ليگ سختتر ميشود، تيمش را با پيوستن بازيكني مثل صمد، قويتر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.