براي تكرار قهرماني در آسيا تلا ش ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي آمادگــي تيم ملي تيروكمان در حالي در ســواحل خليج فارس برپاست كه كمانداران با هدف كسب آمادگي حضوري قدرتمند در مسابقات آســيايي تايلند از ابتداي هفته جاري در بوشــهر كار خود را آغاز كردهاند. پارك ميوك وون ســرمربي تيم ملي تيروكمــان درباره اين اردوها ميگويد: «مســابقات آســيايي تير اندازي با كمان با هدف كسب ســهميه مسابقات جهاني، از 3۰ اســفند امســال تا ۹ فروردين ماه سال آينده در كشور تايلند برگزار ميشود كه براي حضور در اين رقابتها اين اردو با حضور ۲۹ بازيكن آغاز شــده و تا ۲5 اسفندماه در بوشهر ادامه دارد.» پارك ميوك وون تاكيد ميكنــد كه اين تيم به دنبــال تكرار قهرماني دوره قبل اســت: «تيم ملي تيراندازي با كمان ايران ســال گذشته درمسابقات آسيايي به مقام قهرماني دســت پيدا كرد و امسال نيز همه تلاشــمان را به كار ميگيريم تا دوباره بر سكوي قهرماني قرار بگيريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.