كاپيتان پيشين تيم ملي، مربي تيم واليبال اميدها شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمدرضا دامغاني بهعنوان مربي تيم ملي واليبال زير ۲3 ســال ايران انتخاب شــد.كاپيتان پيشــين تيم ملي از اين پس بهعنوان دســتيار خوآن سيچلو در تيم واليبال اميدها فعاليت ميكند.دامغاني در حالي بهعنوان مربي تيم اميد برگزيده شــده كه ســالها در واليبال ردههاي پايه فعاليت داشته اســت و در بازيكن ســازي نيز فعاليتهاي خوبــي را در كارنامه خود دارد. باتوجه به اين شــرايط ســيچلو براي همكاري از دامغاني دعوت كرده است. تيم واليبال اميدهاي ايران خود را براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسياي اردبيل آماده ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.