مدير جديد ليورپول از بازیهای كامپيوتری ميآيد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

در اين هفته لاليگا، باز هم جنجال داوري بهپا شــد. در برد رئال مادريد در خانه ويارئال، داور يك پنالتي مشــكوك به سود رئال اعلام كرد و در نهايت همان پنالتي منجر به برد رئال شد. پس از آن مسابقه، داوران ورزشگاه را با هديهاي كه از سوي رئال مادريد دريافت كرده بودند ترك كردند. همين باعث شد بحثهاي فراوانــي در زمينه داوري پيش بيايد اما روزنامه ماركا، چاپ مادريد گزارش داده كه دادن هديه به داوران در لاليگا امري طبيعي است. آنها فهرستي از هدايايي را منتشــر كردهاند كه باشگاهها به داوران ميدهند.

آلاوس: هر داور يك بســته ميگيرد كه شــامل شــيرينيهاي محلــي به نام «واســكوييتوس و نســكوييتاس» است. همچنين يك فلشمموري دريافت ميكند كــه روي آن تصويري رســمي از شــروع مسابقه در ورزشگاه خانگي آلاوس است.

اتلتیــك بیلبائو: پيشتر پيراهن اين تيــم به داوران هديه داده ميشــد اما آنها اكنون پرچم ســهگوش باشــگاه را بــه داوران ميدهنــد. در هنگامي كه فرناندو گارسيا ماكوا رييس باشگاه بود، آنها حوله پوشــيدني باشگاه را به داوران ميدادند كه لوگــو اتلتيك روي يقه آن نصب شده بود.

اتلتیكو مادريد: معمولا يك بسته دكمه به همراه پرچم سهگوش باشگاه به داوران داده ميشود.

بارســلونا: بارســلونا يك پرچم ســهگوش بزرگ باشــگاه را بــه همراه چندين پرچــم كوچكتر به داوران هديه ميدهد. اين باشــگاه زماني ساعتهاي نايكي كــه لوگو باشــگاه روي آن حك شده بود را هديه ميداد.

بتیس: رئال بتيس پرچم سهگوش باشگاه را به تيم داوري ميدهد.

سلتا: دكمه با آرم باشگاه يا پرچم سهگوش باشگاه به داوران داده ميشود.

دپورتیوو: يك دكمه ساده چيزي است كه باشگاه اين روزها هديه ميدهد. آنها در سالهاي پيش گوشوارههايي به همســران داوران هديه ميدادند كه از اشــياي ســراميكي منطقه سارگادلوس ساخته شده بود.

ايبار: باشــگاه ايبار فصل گذشــته كتابي كه به مناسبت 75سالگي باشگاه منتشر شد را به داوران هديه ميداد. در اين فصل، اگر داوري در فصل گذشــته به ورزشــگاه آنها نرفته باشد و اين فصل برود، اين هديه را دريافت ميكند.

اسپانیول: آنهــا هم در خانه و هم در خارج از خانه، دكمه و پرچم باشگاه را هديه ميدهند. اين باشگاه كاتالان زماني نوعي شــيريني را به همراه محصولات غذايــي به داوراني هديــه ميداد كه در ورزشگاه كورنيا الپرات سوت ميزنند.

گرانادا: اين باشــگاه اندلسي تنها دكمه رسمي باشگاه را هديه ميدهد.

لاسپالماس: اين باشــگاه تلاش ميكنــد كه آلبوم عكس مســابقه را به داور بدهد.

لگانس: معمولا داوران در ورزشگاه بواتاركه پس از مســابقه با پيتزا پذيرايي ميشــوند. بازيكنان هــم همينطور. به علاوه، پرچم ســهگوش و دكمه باشگاه هم به داوران داده ميشود.

رئال مادريد: هم تيم داوري و هم رقيبان رئال يك پيراهن اين باشــگاه را هديه ميگيرنــد؛ ايــن پيراهن ممكن است بدون نام باشد يا نام بازيكني روي آن درج شده باشــد. همچنين خودكار، جاكليدي و دكمه باشــگاه هم به داوران داده ميشود كه اين همان هديهاي است كه داوران بازي با ويارئال گرفتند.

مالاگا: باشــگاه مــالاگا يك آلبوم تصويري از داوران در مســابقاتي كه در ورزشــگاه لا روزالدا برگزار ميشود تهيه كرده و به داوران هديه ميدهد.

اوساسونا: هرچنــد كه اين باشگاه پامپلونايي هديه نميدهــد اما اگر قرار باشــد اين كار را بكند هديــه آنها يك دكمه باشگاه است.

رئال سوســیداد: آنها هميشــه بــه داور هديه ميدهنــد؛ اغلب پيراهن باشگاه، يا يك يادگاري ديگر.

ســويا: ســويا در اكثر ديدارهاي خانگــياش پرچم ســهگوش، دكمه يا پيراهن باشگاه را هديه ميدهد.

اسپورتینگ خیخون: اين باشگاه از معدود باشــگاههايي اســت كه هيچ هديهاي به داوران نميدهد.

والنســیا: آنها در دوران رياست پاكــو روييك، مجســمههاي يــاردو از جنس ســراميك هديه ميدادند اما آنها اكنون مجله رســمي، پرچم ســهگوش، خــودكار، دكمــه و پيراهن باشــگاه را هديه ميدهند.

ويارئال: آنها پيشتر دكمه و پرچم ســهگوش ميدادند اما اكنــون تصميم گرفتهاند كه اين كار را نكنند اما آنها در ناهار رســمي پيش از مسابقات اروپايي، به نماينده يوفا و تيم داوري يك بشقاب ســراميكي، يك پيراهن باشــگاه يا يك زيردريايي سراميكي هديه ميدهند.

منبع : سايت مارکا

ليورپــول اعلام كرده كــه پيتر مور، از مديران شركت بازيســازي ‪EA Sports‬ ، بهعنوان مدير ارشــد اجرايي جديد باشگاه انتخاب شــده اســت. ايان اير، مدير ارشد اجرايي فعلي باشگاه بهزودي سمت خود را ترك خواهد كرد. او پستي در باشگاه دسته دومي مونيخ 1860 گرفته است.

مور كه متولد مرسيســايد اســت، در تابســتان به ليورپــول ميپيوندد. او رييس بخش مسابقات در شــركت ‪EA Sports‬ است. مور 61ساله پستهاي ارشد بسياري در مايكروسافت، سگا و ريباك داشته است. او مدرك كارشناســي را از دانشــگاه كيل انگليس دارد و از دانشگاه لانگ بيچ استيت كاليفرنيا هم كارشناســي ارشدش را گرفته است.

ليورپول ده ماه اســت كــه در دوران گذار است و به اين ترتيب، سرانجام تكليف مديريت ارشــد باشگاه مشــخص ميشود. اير ســه ماه پيش از موعد باشگاه ليورپول را ترك ميكند تا مدير كل باشــگاه مونيخ 1860 شود. به اين ترتيب ليورپول در طول اين مدت تا تابســتان مدير ارشــد دايمي نخواهد داشت.

شــركت ‪EA Sports‬ بــه توليــد بازيهايــي مانند FIFA، ليگ بســكتبال آمريــكا Live، NHL و NASCAR مشهور است.

كنايههاي طرفداران به لسترسيتي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.