ونگر پيشنهاد 30 ميليون پوند در سال چينيها را رد كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آرسن ونگر پيشنهاد دستمزد 30 ميليون پوند در ســال چينيها را رد كرده است. مربي آرسنال ميتوانست پردرآمدتريــن مربــي دنيا شــود و دســتمزدي دو برابر پپ گوارديولا در منچسترسيتي بگيرد.

يك باشــگاه چيني كه اســمش فاش نشــده، قصد داشــته ونگر را به خدمــت بگيرد. ونگر 67ســاله گفته دوســت دارد كه در بالاترين سطح به مربيگري ادامه دهد اما فشار هواداران آرســنال ممكن است باعث شود او به باشگاه ديگري برود.

دستمزد فعلي او 8 ميليون پوند در سال است و قراردادش هم تا پايان فصل اعتبــار دارد امــا او در صورت تمايــل ميتواند آن را براي دو ســال ديگر تمديد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.