آقايخاصبهيكجامكوچكقانعنيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - گابريله ماركوتي ‪Gabriele Marcotti‬

ژوزه مورينيــو اوليــن مربــي تاريخ منچســتريونايتد شــد كه در اولين فصل مربيگــرياش در ايــن تيم جــام ميبرد. بــاورش براي خــود من هم ســخت بود تــا اينكه يــادم آمد منچســتريونايتد در تاريخش آنقدرها هــم مربي عوض نكرده اســت. زلاتــان ابراهيموويچ هــم به اين موضوع اشــاره كرد كه تعــداد جامهايش حالا 32 تا اســت، او شايد ســوپرجامها، جامهــاي خيريه و دو اســكودتويي كه با يوونتوس گرفــت و از اين تيم پس گرفته شد را هم حساب كرده است كه البته كار اشتباهي هم انجام نداده است.

تأكيــد روي قهرماني و جام بردن در اظهارنظرهايــي كه بعد از بازي يكشــنبه شــب در فينال جام اتحاديــه انگليس در ورزشــگاه ويمبلي صورت ميگرفت، كاملاً مشــخص بــود و همراه با آنهــا گرايش و ميل به بازگشــت به دوران افتخارآفريني ســرالكس فرگوســن احســاس ميشد. در آن دوران شــما اغلب نتيجه و عملكرد خــوب را بــا هــم ميگرفتيــد. در اكثر هفتههــاي اين فصل، تيــم مورينيو بدون شــك عملكردش بهتر از نتايجي بوده كه كسب كرده است. يكشــنبه اين هفته اما داستان برعكس بود: نتيجه بهتر از عملكرد بود. در واقــع مورينيو خودش هم اعتراف كرد كه حق ســاوتهمپتون كسب تساوي و كشــاندن بازي به وقتهاي اضافي بوده است.

حق بــا او بود. بايد يك ســهگانه به نــام مانولو گابياديني ثبت ميشــد و اگر اشــتباه داور براي آفسايد تشخيص دادن گل اول او در نيمه اول نبود، چه بسا بازي سرنوشت ديگري ميداشــت. با اين حال نكته مهمتر ايــن بود كه يونايتد در همان ابتدا بازي برابر تيمي به دردســر افتاد كه بهترين مهره دفاعياش فيرخيل فنديك را در اختيار نداشت.

در تركيــب 2-3-1-4 مورينيــو هم مايــكل كريك جايي نداشــت و اين بدان معنا بــود كه آندر هررا و پل پوگبا بيشتر از هميشــه تحت فشــار قرار داشتند. اين وضعيت ســبب شد كه هررا بيشتر مجبور به ارتكاب خطا شــود و پوگبا هم بيشــتر از هميشــه مجبور به تــلاش و دوندگي. دو گل يونايتــد در نيمه اول بيش از آنكه حاصل تاكتيكها و بازي گروهي باشــد، نتيجه مهــارت و خلاقيتهاي فردي بود. مورينيو بين دو نيمه مشكل را با به ميدان فرستادن كريك به جاي خوان ماتا برطرف كــرد و از آن زمان يونايتد ســرحالتر و منسجمتر نشان داد. با اين حال گابياديني در عرض 20، 25 دقيقه دو گل زد تا بازي را به تســاوي بكشد و به نظر ميرسيد كه ساوتهمپتون بر بازي سوار شده است و در نهايت جام را خواهد برد. ضربه ســر قوي ايبرا اما در نهايــت تفاوت ميان دو تيم را رقم زد و تكليف بازي را مشخص كرد.

حتي بعــد از اين گل هــم اخمهاي مورينيو در هم كشــيده بــود. آيا دليلش عملي نشدن برنامه بازي او بود و از مهلكه گريختنش به لطف مهــارت انفرادي يك بازيكن 35 ســاله بود؟ آيــا دليلش جدي نگرفتن جام اتحاديه به خاطر توجه بيشتر بــه دو جام ديگر بود؟ آيا او فقط داشــت توجهــات را به ســمت خــودش معطوف ميكرد تا دوباره نقــش همان صاعقهگير قديمي را براي خانــه تيمش ايفا كند؟ يا اينكه برداشتها از حركات او اشتباه بوده است؟ چه كسي ميداند؟

از برخــي جهات توجه به اين موضوع خيلي هم مهم نيســت. كمربند قهرماني دور كمر شــياطين سرخ بسته شده است، درســت مثل قهرماني فصل گذشــته در جــام حذفــي. ابراهيموويــچ و پوگبا دو ســتاره بزرگي كه تابســتان به منيونايتد ملحق شــدند، بازي خوبي ارائــه كردند. مورينيو هــم دارد هجوميتــر بازيهاي دوران مربيگرياش را ارائه ميكند و مردم ميگوينــد او دارد همــان كاري را انجام ميدهد كه فلسفه يونايتد ميخواهد. ضمن اينكه احتمالاً او تابستان سال آينده نسبت به دو مربي قبلي تيم، قدرت بيشتري براي خريد بازيكن خواهد داشت. در هر صورت نيازي به نگران شــدن نيست چون او دارد در مسير درســت حركت ميكند و بردن يك جام داخلي يا حتي فتح ليگ اروپا هم چيزي نيست كه قانعش كند.

دیلي ميل- هواداران لستر در بازي با ليورپول، با زدن ماسك رانيري به مربي محبوب شان اداي احترام كردند. آنها همچنين در دقيقه 65 با روشن كردن چراغ قوه گوشيها و فریاد زدن نام مربي ایتاليایي، یاد او را گرامي داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.