مسي و نيمار فينال ليگ قهرمانان را از دست ميدهند؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

11 بــازي در بوندس ليگاي اين فصل انجــام داده و فقط 4 بــار 90 دقيقه بازي كرده و شــش بــازي را به طور كامــل روي نيمكت ســپري كرده. او در تمام ماه فوريه به دليل مصدوميت بازي نكرده.

تومــاس توخــل در جريان بازي ســه هفته پيش با لايپزيگ به دليل اينكــه فرم خوبــي نداشــت، او را از فهرســت تيم خــط زد و حتي روي نيمكت هم ننشست. انتقادات زيادي هم بوده بخصــوص از لوتار ماتئوس، كاپيتان آلمان در قهرماني جام جهاني 1990: «اگرچه كمي بي رحمانه است اما اگر در دورتموند به نتيجه نرســد بايد به چين برود چــون نميخواهد پــول كمتري بگيــرد. او نميتواند به رقيــب دورتموند يعني شــالكه برود، لوركوزن و گلادباخ هــم بودجه لازم را ندارنــد. تيمهاي تــاپ خارجي هم او را نميخواهند، مشــخص است كه بايــد تغيير كند. او ســرعت ندارد كه در فوتبال امروز همه چيز است؛ شايد بازيكني مثل ژابي آلونســو بتواند اين نقيصــه را جبران كند اما يك هافبك هجومي مثل گوتزه نميتواند».

دورتموند كه در رده ســوم ليگ آلمان اســت، زماني براي بازگشت او تعيين نكــرده و البته بــه حمايت از كسي پرداخته كه در آكادمي خودش رشد كرده. هانس يواخيم واتزكه مدير اجرايــي دورتموند گفــت: «مطمئنم بعضيهــا يك عذرخواهــي به گوتزه بدهــكار هســتند حتي اگــر نامهاي بزرگي باشند ».

باشــگاه تصور ميكند بــا انجام آزمايشهاي بيشتر، دليل پزشكي افت ستاره آلمان مشخص شود. ميشاييل زورك، مدير ورزشي دورتموند گفت: «مطمئنيم بعد از ريكاوري با كيفيت خيلي بيشتر تواناييهاي استثنايي او را باز هم خواهيم ديد. ماريو از حمايت كامل همه ما برخوردار است».

امــا گوتزه با ســالهاي 2011 و 2012 كه با فوتبال عالياش دورتموند را بــه قهرماني آلمان رســاند، تفاوت زيادي دارد. در خط مياني بااســتعداد دورتموند كــه امثال ماركــو رويس، عثمان دمبله و رافائل گريرو كه مورد توجه توخل اســت، بــازي ميكنند، گوتزه براي رســيدن به تركيب اصلي بايد از قله صعبي بالا برود. در ســاحل عاج گفته است: «زماني كه ديديه را باردار بودم، مدت زيادي از زمان مقرر به دنيا آمدن او گذشت. ده ماه طول كشيد تا او به دنيا بيايد اما او تنها وقتي كه هفت ماه داشت راه رفــت. او هرگز چهار دســت و پا راه نرفت.»

كلوتيلد پيشتــر گفته بود كه به پســرش «تيتو» ميگفته است. او مارشال تيتو، رييس جمهوري سابق يوگسلاوي را دوست داشت و به اين دليل پســرش را تيتو صــدا ميزد. والدين دروگبا او را در پنجســالگي بــه فرانســه فرســتادند تــا پيش دايياش، ميشل گوبا زندگي كند كه فوتباليستي حرفهاي بود.

ليونل مسي و نيمار، دو ستاره بارسلونا ممكن است نتوانند جواز حضور در فينال ليــگ قهرمانان امســال را پيدا كنند. این بازي در كاردیــف ولز در بریتانيــا برگزار ميشــود و ایــن دو بازیكن چون یك پرونده بــاز در زمينه ماليات دارند، ممكن است از حضورشان در بریتانيا جلوگيري شود.

الكساندر سفرین، ریيس یوفا گفته كه نگران این مساله است.

البته بارســلونا براي رسيدن به فينال ليگ قهرمانان كار بسيار دشواري پيش رو دارد و باید ابتدا شكســت 4 بر صفــر مقابل پاري سنژرمن را جبران كند.

در اوایل فصل، از حضور سرژ اوریه، مدافع پاري سنژرمن هم در بریتانيا جلوگيري شد. او نتوانست در بــازي با آرســنال حضور پيدا كند چرا كه پروندهاي باز داشت و درخواست تجدید نظر كرده بود.

همچنين با توجــه به خروج قریبالوقوع انگليــس از اتحادیه اروپا، ســفرین بر این باور است كه انگليس در راه ميزباني یورو 2028 یا جام جهاني 2030 مشكل خواهد داشت.

ســفرین گفته اســت: «اگر برگزیت روي دهد، همه چيز تغيير ميكند. من بابــت اتفاقي كه براي اوریه پياسجي روي داد بســيار ناراحت شــدم. اوضــاع وقتي كه برگزیت عملي شود بدتر هم خواهد شد. بهویژه اگر دلایلي كه ميآورند رســمي باشــد. ما ممكن است به مشكلي جدي برخورد كنيم. نيمار و ليونل مسي پروندههاي مالياتي دارند. امســال ليگ قهرمانان در كاردیف است. تصور كنيد اگر آنها را به این مســابقه راه ندهند. اگر بازیكنان نتوانند به دليل مشكلات قضایي بــه بریتانيــا بيایند، باید بــه این فكر كرد كــه آیا ميتوان دیدارهاي اروپایي را اینجا برگزار كرد یا نه.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.