افول يك ستاره

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - سيدعلي بلندنظر ‪S.Ali Bolandnazar‬

ماريــو گوتزه در آســمان ســير ميكــرد وقتي گل پيــروزي آلمان را در فينال جــام جهاني 2014 به ثمر رســاند. نزديك به ســه سال گذشته و روز دوشــنبه اعــلام شــد ســتاره بوروســيادورتموند بــه دليل اختلال متابوليســمي تــا مدتي تــوان بازي ندارد تا آخرين ضربه بر پيكر هافبك هجومي ژرمنها در جام جهاني برزيل وارد شــود. از جمله بازيهايي كه اين بازيكن 24 ســاله از دســت ميدهد ديدار برگشــت ليگ قهرمانــان برابر بنفيكا است كه البته او در باخت يك بر صفر در پرتغال هم تيم را همراهي نكرده. گوتزه به ســايت باشگاه گفت: «در حــال طي كــردن فرآيند درمان هســتيم و هــر كاري بتوانم ميكنم كه هــر چه ســريعتر برگــردم.» اما هفتهها است كه اين بازيكن وضعيت نااميدكنندهاي داشته. او بعد از اينكه در تابســتان بــه تيم شــهر خودش برگشــت، در 16 بازي اين فصل تنها 2 گل زده. پــول زيادي اســت براي كســي كه با 22 ميليون يورو از بايرن باز پس گرفته شــد؛ بايرن در ســال 2013 با فعال كردن بندي از قرارداد او دورتموند را مجبور به فروشــش به قيمت 37 ميليــون يورو كرده بود. او در سه سال حضور در تيم پرستاره پپ گوارديولا جايي پيدا نكرد چون مربي كاتالان مهارتهاي ابريشــمي تياگو آلكانتارا را به سختكوشــي گوتزه در اطراف محوطه جريمه ترجيح ميداد.

يك تمــاس تلفني با جانشــين پــپ، كارلو آنچلوتــي در اواخر فصل قبل كافي بود تا گوتزه متقاعد شــود آينــدهاش در دورتمونــد اســت اما بازگشت او چندان موفق نبوده. او تنها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.