مادر دروگبا: زنده ماندن او معجزه بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مادر ديديــه دروگبا گفته كه او ممكن بود زنده نمانــد. اين بازيكن 38ســاله اســطوره چلســي است. كلوتيلــد، مادر او گفتــه كه او حتي پيش از آنكه به دنيا بيايد هم توانسته بود مرگ را شكســت دهد، چرا كه دوران بارداري مــادر او ده ماه طول كشيد اما او تنها در هفتماهگي ياد گرفت كه راه برود.

دروگبــا در مــارس 1978 در آبيجــان، پايتخــت ســاحل عاج به دنيا آمد. مادرش گفتــه كه زايمان او بسيار دشــوار بوده است. نوزادان معمــولا در 9ماهگي به دنيا ميآيند و اگر دو هفتــه از 9 ماه بگذرد، آنها را با عمــل جراحي به دنيا ميآورند. كودكان همچنين از 12 تا 18ماهگي راه رفتن را ميآموزند.

كلوتيلد در يك شبكه تلويزيوني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.