زلاتان: پسرانم گفتند به منچستريونايتد بيايم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

زلاتان ابراهيموويچ گفته كه دو فرزندش او را متقاعد كردند كه به منچســتريونايتد برود. او خوشــحال اســت كه در ليگ برتر خودش را ثابت كرده، در حالي كه بســياري ترديــد داشــتند كه او بتوانــد در اين ليگ بدرخشــد. مهاجم منچســتريونايتد در اين هفته با دو گلي كه زد، منچســتريونايتد را به برد 3 بر 2 برابر ســاوتهمپتون و قهرماني جام اتحاديه رســاند. او ســي و دومين جام دوران ورزشــي خود را كســب كرد. زلاتان پيشتــر مقابل تيمهاي انگليســي عملكرد خوبي نداشــت و به هميــن دليل، منتقدان ميگفتند كه او در ليگ برتر موفق نميشود. او اكنــون ميگويد: «ايــن قهرماني خاص است. مســاله سن نيســت. من نگران سن نيســتم چون ميدانم كه چــه كارهايي از دســتم برميآيد. دليلش اين اســت كه من اينجا، در انگليس قهرمان شدهام. مردم اين همه ســال ميگفتند كــه او نيامد كه خود را در انگليــس ثابت كنــد اما من آمدم. من زماني آمدم كه مــردم فكر ميكردند محال اســت بتوانم اين كارها را انجــام دهم. اين حس خوبــي به من ميدهد.» اما ايبرا گفته كه ماكسيميليان 10ساله و وينسنت 8ساله، دو پســرش او را مجاب كردند كه به يونايتد برود: «ذهنم اينجا نبود اما پســرانم مرتبا با من صحبــت كردند و ژوزه هم زنگ زد. بعد هم من به اينجا آمدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.