واكنش آلگري به شايعه مربيگرياش در بارسلونا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

در حالي كــه گمانهزنيها دربــاره آينده لوئيــس انريكه ادامه دارد، ماسيميليانو آلگري، جديدترين مربي اســت كه به فهرســت كانديداهاي احتمالي جانشــيني ســرمربي بارسلونا اضافه شده است.

چنــدي پيــش بــود كه رسانههاي ايتاليايي و انگليسي ادعــا كردند رفتــن آلگري به كلاس زبــان انگليســي براي تســلط او به ايــن زبان جهت ارتباط برقرار كردن با شاگردان آيندهاش در آرســنال اســت. اكنون اما ماجرايي مشابه براي اين مرد ايتاليايي به وجود آمده اســت كه از احتمال مربيگري او در بارســلونا در پايان فصل جاري حكايــت دارد. در واقع خود او باعث شــكلگيري اين شبهه شــد وقتي كه ماجرايي جالب از مشــكلات خود براي يادگيــري زبــان مــادرياش را بــرای خبرنــگاران بازگو و فاش كرد كه چطور بي ســر و صدا لهجه توريني را از ســال 2014 كه ســرمربي يوونتوس شــد، ياد گرفته است. آلگري در كنفرانــس خبــري پيش از بــازي تيمش برابــر ناپولي در جام حذفــي ايتاليا به ســوال خبرنگاري كه از او پرسيد آيا در حال يادگيري زبان اســپانيايي است، گفت: «اســپانيايي؟ من زبان ايتاليايي را هم در مدرسه به زور ياد گرفتــم. البته اينجا هم در تورين بــا احتياط زبان تورينــي را ياد گرفتم اما خيلي خوب به آن مسلط شدهام».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.