پايان سفر10 روزه استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال تيم التعاون را با نتيجه پــرگل شكســت داد. ســيروس دين محمدي مربي ســابق اســتقلال در خصوص برتري ســه بر صفر اين تيم مقابــل التعــاون عربســتان در هفته دوم ليــگ قهرمانان آســيا ميگويد: «اســتقلال با طراوت و شــاداب بازي كرد. اميدوارم اين تيم روند خوبش را حفظ كرده و از گروه خود صعود كند. استقلال به خوبي جمع شده و از ضد حملات به خوبي استفاده ميكند. اگر استقلاليها در دفاع هم تمركز داشته باشند، شانس صعودشان افزايش پيدا ميكند.هر چند فوتبال ما مدتهاست به پايان رســيده و وارد جرگه مربيان شــدهايم اما وقتي بازيهاي استقلال را در ليــگ قهرمانان آســيا ميبينم، خاطرات گذشــته برايم زنده ميشود. بازي با الهلال عربستان، جوبيلو ايواتا، آنيانگ كرهجنوبي و العين ديدارهايي است كه هنوز در ذهن دارم. در همين استاديوم سلطان قابوس براي تيم ملي بازي كرده بودم. مــن نايب قهرماني، سومي و چهارمي آســيا را در پرونده فوتبالي خودم دارم و بيشــتر از همه ياد بازي بــا آنيانــگ ميافتم كه در روز بارانــي مقابل اين تيم شكســت خورديم. آن سال راحت ميتوانستيم قهرمان شويم.»دين محمدي در ادامه ميگويد:«اســتقلال نتيجــه ايدهآلي كســب كرد ولي باز هم ميتواند بهتر از ايــن باشــد. نحــوه جوانگرايي در استقلال به شــكلي است كه ميتواند بهتر از اينها فوتبال بازي كند ولي فعلاً كادر فني ترجيح ميدهد با سيستمي بــازي كند كه بيشــتر از اشــتباهات حريــف اســتفاده ميكند.منصوريان از مهاجمــان ســرعتياش ميخواهد بيشــترين بهــره را از فرصتها ببرند و روند تيم در چند وقت اخير نشــان داده راه اين كار را بلدند.» پيشكسوت استقلال در خصوص اينكه آبي پوشان چــه راهــي را براي صعــود در پيش بگيرند ميگويد: «اســتقلال هرچه رو به جلو ميرود بهتر ميشــود. در بازي اول غافلگيري و عدم تمركز باعث شد استقلال ببازد ولي امروز هم گلهاي خوبي زد و هم شــرايطش را به شكلي پيــش برد كه به صدر جدول برســد. همين گلها روز آخر ميتواند كارساز باشد و مطمئن باشيد رقبا روز آخر به مشكل خواهند خورد».

بازيكن اســتقلال بــه دليل رفتار غير ورزشي كارت گرفت كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامهاي از دريافت كارت زرد بازيكــن اســتقلال تهران مقابل التعاون عربستان خبر داد. ديدار دو تيم اســتقلال و التعاون عربستان از هفته دوم ليگ قهرمانان آســيا روز دوشنبه )نهم اســفندماه( در ورزشگاه ســلطان قابوس مســقط برگزار شد و جابر انصاري بازيكن استقلال در دقيقه 43 بازي به دليل رفتار غيرورزشــي از داور اين ديدار كارت زرد دريافت كرد. جابر بعد از مدتهــا در تركيب اصلي استقلال قرار گرفت.

انصاري در نيمفصل دوم به همراه مگويــان دو بازيكن مصدوم اســتقلال بودند كــه تاكنون بازيهــاي نيمفصل دوم را از دســت دادهاند اما جابر در سفر اســتقلاليها به امارات حضور داشــت و توانســت در دوبازي آسيايي اين تيم

احتمال اســتراحت كردن مهاجم گلزن اســتقلال در اولين بــازي پيش روي اين تيم زياد اســت.ممكن اســت كاوه رضايي، گلزنترين بازيكن استقلال و تاثيــر گذارترين بازيكــن اين تيم كه دوشنبه شب هم زننده اولين گل تيمش مقابل التعاون بود، در بازي مقابل ســياه جامگان به ميــدان نرود.اين بازيكن كه عنــوان ثابت ترين بازيكــن اين تيم در فصل جاري را هم به خود اختصاص داده و بيشــترين دقايق بازي نيز به او تعلق دارد، به دليل فشــردگي بيش از اندازه بازيهاي اســتقلال در ماه گذشته فشار حضور داشته باشــد. جابر در بازي دوم اين تيم مقابل التعاون در تركيب اصلي بود و يك كارت زرد گرفت كه بايد طبق هشدار اي اف سي حواسش به بازيهاي بعدي باشد تا محروم نشود.

انصاري بازيكن خوبي نشــان داده و در زماني كه براي اســتقلال به ميدان مــيرود بازيكن تاثير گذاري اســت به همين دليــل منصوريــان نميتواند به راحتي از نام او بگذرد. بالايي را تحمل كرده است و اين احتمال وجود دارد كــه عليرضا منصوريان براي ديدار مقابل سياه جامگان به او استراحت بدهد تــا با ريــكاوري بدنــي و انرژي بيشــتري در بازيهاي بعــدي اين تيم حضور يابد.مهاجم آبي پوشــان با ۷ گل و 6 پاس گل در ليگ بهترين عملكرد را در بين بازيكنان اين تيم داشــته و يكي از امتياز آورترين بازيكنان فوتبال ايران در اين فصل بوده اســت. اگر رضايي در بازي با ســياه جامگان اســتراحت كند دومين بازي او در اين فصل است كه بنا به خواسته منصوريان استراحت ميكند.

نــام ســه بازيكــن ايرانــي در ميان ســتارههاي جوان ليگ قهرمانان آسيا قرار گرفت. ســايت كنفدراســيون فوتبال آسيا به معرفي ســتارههاي جوان ليگ قهرمانان پرداخت و نام ســه بازيكــن ايراني در اين بين قرار دارد. فرشــيد اســماعيلي بازيكن اســتقلال عضو تيــم زير 23 ســال ايران كــه در رقابتهاي قهرماني آســيا به يك

بعــد از يــك بــرد و يك شكســت اســتقلال به اولين سفر آسيايي خود بعد از نزديك به 1۰ روز پايان داد تا به تهران بازگردد. 1۰ روز پيش استقلاليها تهران را بــه مقصد دبي ترك كردنــد تا بعد از غيبت چند ساله در ليگ قهرمانان چالش آسيايي خود را آغاز كنند. چالشي كه در گام اول با يك شكســت تلخ توام شــد و اين تيم به الاهلــي در دبي باخت اما در گام دوم جبران مافــات كرد و با تحميل شكســت 3-صفر به التعاون عربســتان ضمن رسيدن به صدر جدول اميدهايش براي صعود بيشتر از قبل شد.استقلال كه طبق برنامه بايد در هفته بيســت و سوم ليگ برتر به مصاف تيم بحران زده ســياه جامگان مشــهد برود ديروز به اولين سفر آســيايي خود پايــان داده و به تهران باز گشــت تا از امروز دور جديــد تمرينات آماده ســازي خود را براي ادامه روزهاي درخشــان نيم فصل دوم آغاز كند. طبق برنامــه ريزي كه شــده بود اســتقلال با پرواز ســاعت 14:3۰ مســقط به دبي و ســپس دبي به تهران بازگشت.استقلال با ســياه جامگان روز شنبه 14 اسفندماه در ورزشــگاه آزادي روبه رو خواهد شــد از همين رو نخســتين تمريــن اين تيم در بازگشــت بــه تهران فــردا در كمپ اختصاصي باشگاه برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.