اسماعيلي در بين بازيكنان برتر آسيا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

چهارم نهايي رسيد با 22 سال سن در تيم اســتقلال توپ ميزند. او در ســال 2۰15 به تيم اســتقلال ايران آمــد و از آن زمان تاكنــون عضوي از تركيــب اصلي اين تيم تهراني شــد. بازيهاي درخشان او اخيرا با گلزني به پرسپوليس رقيب سنتي استقلال و ذوبآهن بيشتر به چشم آمده است. ديگر بازيكن ايراني حميد درخشاني بازيكن ذوب اســت. مدافع - هافبك چپ ذوبآهن سال گذشــته براي اولين بار در تركيب اين تيم اصفهاني به ميدان رفت و نشــان داده است آينده درخشاني دارد. به نظر ميرسد سال 2۰1۷ براي اين بازيكن ايراني سالي رويايي باشــد چرا كه او ميخواهد به تيمش كمك كند تا براي دومين بار پياپي به مرحله دوم ليگ قهرمانان برســد. بازيكن ســوم ايراني هم بازيكن پرســپوليس است. اين بازيكن جــوان پرســپوليس در رقابتهــاي ليگ قهرمانان آسيا 2۰15 به پرسپوليس كمك كرد بهترين نتيجه را كســب كند و به دور دوم رقابتها راه يابــد كه در اين مرحله با شكســت برابر الهلال در مجموع دو ديدار رفت و برگشت حذف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.