حقدوست مشكلي ندارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مجتبــي حقدوســت هافبــك استقلال كه به دليل آسيب ديدگي در دو بازي آسيايي اســتقلال اين تيم را همراهي نكرد، آماده بازگشت به ميدان شد.

هافبك تيم استقلال كه در جريان ديدار اين تيم مقابل ذوبآهن آســيب ديد و به همين دليل در دو بازي اخير آبي پوشان در ليگ قهرمانان آسيا اين تيــم را همراهي نكرد، آماده حضور در ميدان شــد و از اولين جلسه تمريني شاگردان منصوريان در تهران كنار اين تيم حضور خواهد يافت.

احتمــال اينكه ايــن بازيكن در تركيب هجده نفره استقلال براي ديدار مقابل سياه جامگان حضور داشته باشد و حتــي دقايقي به ميدان بــرود زياد است. آبي پوشــان اولين بازي خود در ليــگ برتر را بعد از دو بازي آســيايي، روز شنبه 14 اســفند مقابل تيم سياه جامگان انجام ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.