برنامه تمريني استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

برنامــه تمرينــي تيم اســتقلال براي ديدار برابر ســياه جامگان مشهد مشخص شد.

اســتقلال پس از پيــروزي برابر التعــاون عربســتان بعدازظهــر ديروز عمان را به مقصد تهران ترك كرد. بنا به دســتور كادر فني، آبي پوشان امروز استراحت ميكنند و روز پنجشنبه دور جديد تمرينات خود را براي ديدار برابر ســياه جامگان مشــهد برگزار خواهند كرد.

اســتقلال روز شــنبه 14 اسفند ماه از هفته بيســت و ســوم ليگ برتر و ســاعت 1۷:25 دقيقه در ورزشــگاه آزادي ميزبان سياه جامگان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.