دو بازي پاياني هفته بيست و ششم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در تيم ما همه پشت هم هستند. از سرمربي گرفته تا كوچكترين بازيكن. وقتــي تصميــم ميگيريــم تمرينات را تحريم كنيم، همه پشــت هم ميايستيم و با اتحــاد كامل اين تصميــم را عملي ميكنيم. اگر هم تمرين كنيم، همه با هم در تمرينات حاضر ميشــويم و با قدرت تمام براي مسابقات آماده ميشويم. از 16 تيم ليگ برتري، از نظر هزينه پانزدهمين تيم هستيم اما با همين همدلي توانستيم

چهارشنبه 95/12/11

با اين حساب اموال بازيكنان هم

با انجام دو بازي، هفته بيســت و ششــم ليگ يك به پايان ميرسد. با توجه به تســاوي تيمهاي بالاي جدول حالا ملوان فقط به ســه امتياز بازي با فجرسپاســي فكر ميكند تا فاصلهاش با سپيدرود رشت به حداقل برسد. البته تيم شــيرازي شــرايط خوبي در جدول ندارد و شــايد يك امتياز هم برايش غنيمت باشد اما خيبر خرم آباد براي بهبود جايگاهش در جدول بايد نفت مسجدسليمان را شكست دهد. البته نفتيها با پيروزي در آخرين بازي روحيه مضاعفي به دست آوردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.