ابهام در برگزاري مسابقات گرندپريكس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســابقات جايزه بزرگ فوتسال برزيل )گرندپريكس( هر ســاله به ميزباني كشور برزيل و با دعوت كشورهاي مختلف برگزار ميشود و تيم ملي ايران هم همواره يكي از پايههاي ثابت اين رقابتها بوده است.

ايران ســال گذشته موفق شد در اين مســابقات تا ديدار نهايي هم پيش برود و در مســابقه فينال مغلوب برزيل شــود تا شاگردان محمد ناظم الشريعه عنوان نايب قهرماني را از آن خود كنند.

بــا اين حــال برگزاري ايــن بازيها امســال در ابهــام قرار دارد و بــه احتمال فــراوان روال ســالهاي قبــل قطع شــود. عباس ترابيان رييس كميته فني و توســعه فوتسال ميگويد: «مسوولان ستاد برگزاري مسابقات گرندپريكس به بنده اطلاع دادند كه به احتمال زياد، امســال اين رقابتها را برگزار نكنند. البته مذاكراتي با مســوولان برزيلي داشــتيم و قرار شد در همان زمان مســابقات گرندپري، در دو بازي تداركاتي با برزيل بازي كنيم. همچنين مقرر شده تا اوايل سال 2018 برزيليها به ايران بيايند و با هم بازي داشته باشيم. قول و قرارهاي ما به صورت كلي است و هنوز چيزي روي كاغذ نيامده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.